woensdag 5 september 2018

Qimarox vereenvoudigt integratie met hulp van PackML-richtlijnen


Qimarox adopteert de PackML-richtlijnen voor integratie van machines in productie- en verpakkingslijnen. Dat betekent dat de componenten van Qimarox voortaan nog eenvoudiger te integreren, bedienen en onderhouden zijn. Met PackML speelt de fabrikant van onder meer palletiseermodules en verticaal transporteurs in op een toenemende vraag uit de markt. Vrijwel alle grote fabrikanten van consumentenproducten – waaronder Nestlé, Procter & Gamble en PepsiCo – stellen PackML als randvoorwaarde voor nieuwe productie- en verpakkingslijnen.


PackML staat voor Packaging Machine Language, een richtlijn die is opgesteld door de OMAC  (Organization for Machine Automation and Control). Achter deze organisatie staan grote, wereldwijd opererende fabrikanten van consumentenproducten zoals Nestlé, Procter & Gamble en PepsiCo. In samenwerking met system integrators, machinebouwers en technologieleveranciers willen zij open standaarden creëren voor de verticale en horizontale integratie van machines. Horizontale integratie duidt op de interactie tussen de machines onderling (machine-to-machine communicatie), verticale integratie op de koppeling met centrale besturingssystemen.

De aansluiting bij PackML betekent dat de palletiseermodules, verticaaltransporteurs en andere machines van Qimarox voortaan nog eenvoudiger te integreren, bedienen en onderhouden zijn. Fabrikanten van consumentenproducten die PackML hanteren als richtlijn, slagen erin nieuwe productie- en/of verpakkingslijnen drie tot vier maanden eerder in gebruik te nemen. Zij zien de TCO (Total Cost of Ownership) van hun systemen significant dalen, terwijl de OEE (overall equipment effectiveness) stijgt. Ook system integrators en machinebouwers die de modules van Qimarox in hun oplossingen opnemen, profiteren onder meer van de vereenvoudigde integratie en versnelling van testprocedures.

Voorwaarde voor innovatie
Standaardisatie bij de realisatie van productie- en verpakkingslijnen is hard nodig. Standaarden stellen fabrikanten in staat om snel te schakelen en hun productieprocessen aan te passen op de snel opeenvolgende veranderingen in de markt. Op dit moment treft OMAC de voorbereidingen om op termijn concepten als plug-and-play en plug-and-produce mogelijk te maken. “Met PackML nemen de mogelijkheden voor innovatie toe. Als fabrikanten een vernieuwing willen doorvoeren, hoeven ze niet de besturing van een complete verpakkingslijn aan te passen. Ze hoeven zich alleen maar te concentreren op de onderdelen die moeten worden vernieuwd”, vertelt Uwe Keiter, voorzitter van de Packaging Workgroup van OMAC.

Om optimaal te profiteren van nieuwe technologieën zoals het internet of things of artificial intelligence zijn standaarden eveneens onontbeerlijk. “We kunnen vandaag de dag de data van verschillende machines in de cloud opslaan en analyseren. Dat is echter pas echt zinvol als we die data identiek vastleggen, zodat we bijvoorbeeld de prestaties van machines kunnen vergelijken en eenduidig de OEE kunnen berekenen. Met PackML is dat mogelijk”, zegt Keiter, in het dagelijks leven werkzaam als director business development consumer goods bij technologieleverancier Lenze.

Afspraken op drie terreinen
PackML omvat afspraken op drie terreinen. Het eerste terrein betreft de status van de machine. Is de status ‘idle’, dan is hij gereed om te produceren. Met een startknop kan de operator de machine dan daadwerkelijk in werking stellen, waarna de status verandert in ‘execute’. Is sprake van een storing? Dan springt de machine op ‘held’. Dankzij de uniforme set van afspraken kunnen operators zonder training een nieuwe machine bedienen en kunnen service-engineers snel achterhalen welk onderdeel van de productie- of verpakkingslijn het probleem vertoont.

Het tweede terrein betreft de modus waarin de machine wordt gebruikt. Staat die op ‘automatic’, ‘manual’ of op ‘maintenance’? Als derde en laatste zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop data tussen de machines onderling en met het bovenliggende besturingssysteem worden uitgewisseld. Denk bijvoorbeeld aan de snelheid van de machine: wordt die vermeldt in meter per seconde of in stuks per uur? Eveneens is vastgelegd dat elke machine alleen data uitwisselt met de machines die direct ervoor en erna in de lijn staan. “Als machine B een storing heeft en de status op ‘held’ springt, wordt dat alleen doorgegeven aan machine A en C maar niet aan machine D. Machines A en C kunnen daarop reageren door hun snelheid te verlagen, waardoor de status op ‘suspended’ springt. Machine C geeft die status op zijn beurt weer door aan machine D.”, legt Keiter uit.

PackML als randvoorwaarde
Niet alleen voor eindgebruikers en system integrators, maar ook voor Qimarox en andere machinebouwers biedt PackML voordelen. De richtlijn van OMAC maakt het gemakkelijker om ook de besturing van machines modulair te ontwerpen. Bij een upgrade hoeven ze alleen module aan te passen, niet de complete machine. Daardoor is minder tijd nodig voor het testen en opsporen van fouten. Bij een factory acceptance test hoeft niet meer de communicatie met andere machines te worden getest, wat een tijdbesparing tot zestig procent kan opleveren. Bij het programmeren van de machine hoeft niet steeds weer opnieuw het wiel uitgevonden te worden; tachtig procent van de software kan opnieuw worden gebruikt.

Door aan te sluiten bij PackML, speelt Qimarox in op de vraag uit de markt. “Steeds meer fabrikanten van consumentenproducten nemen PackML op als randvoorwaarde in hun offerteaanvraag. Door standaard aan de specificaties van PackML te voldoend, maken wij het onze eigen klanten – de system integrators en machinebouwers – gemakkelijker om aan die randvoorwaarde te voldoen”, vertelt Jaco Hooijer, operations manager bij Qimarox. “Bovendien zien we het belang van standaardisatie en normalisatie in de industrie. Door lid te worden van OMAC willen wij een bijdrage leveren aan de verdere verspreiding en adoptie van PackML”

Iedereen profiteert
OMAC is blij met de aansluiting van Qimarox. Steeds meer machinebouwers adopteren PackML, volgens Keiter. “We kunnen overal machines kopen en aaneen schakelen tot een productie- of verpakkingslijn. De software van de meeste machines is echter niet consistent, simpelweg omdat die door verschillende programmeurs wordt gemaakt. Dat maakt het koppelen van die machines aan bijvoorbeeld een MES (Manufacturing Execution Systeem  lastig. Het betekent ook dat operators en service-engineers voor elke machine weer opnieuw moeten worden getraind. Van richtlijnen zoals PackML profiteert iedereen in de industrie, zowel de gebruikers als de leveranciers van productiemiddelen.”


Over Qimarox
Qimarox is een toonaangevende producent van componenten voor material handling systemen die zich kenmerken door robuustheid en betrouwbaarheid. Dankzij innovatieve concepten, gepatenteerde technologieën en voortdurende doorontwikkeling slaagt Qimarox, voortgekomen uit Nedpack, erin om productliften en palletiseermachines te maken die flexibiliteit en productiviteit koppelen aan een lage total cost of ownership. System integrators en original equipment manufacturers uit de hele wereld gebruiken de machines van Qimarox in end-of-line-systemen en opslag- en orderverzamelsystemen in verschillende branches. Kijk voor meer informatie op www.qimarox.com.

Qimarox simplifica la integración con las directrices PackML


Qimarox adopta las directrices PackML para la integración de máquinas en líneas de producción y embalaje. Esto significa que los componentes de Qimarox son ahora aún más fáciles de integrar, utilizar y mantener. Con PackML, el fabricante de módulos de paletización y transportadores verticales, entre otras cosas, da respuesta a una creciente demanda del mercado. Casi todos los principales fabricantes de productos de consumo, incluidos Nestlé, Procter & Gamble y PepsiCo, establecen PackML como requisito previo para las nuevas líneas de producción y embalaje."PackML' significa Packaging Machine Language, una guía elaborada por la Organization for Machine Automation and Control (Organización para la automatización y el control de las máquinas) (OMAC). Esta organización está apoyada por grandes fabricantes de productos de consumo que operan a nivel mundial como, por ejemplo, Nestlé, Procter & Gamble y PepsiCo. En colaboración con integradores de sistemas, fabricantes de máquinas y proveedores de tecnología, su objetivo es crear estándares abiertos para la integración vertical y horizontal de las máquinas. "Integración horizontal" hace referencia a la interacción entre las propias máquinas (comunicación máquina-máquina), e "Integración vertical" a la conexión de éstas con los sistemas de control central.

La alineación de Qimarox con PackML significa que sus paletizadores, transportadores verticales y otros equipos son ahora aún más sencillos de integrar, operar y mantener. Los fabricantes de productos de consumo que utilizan PackML como directriz consiguen poner en servicio las nuevas líneas de producción y/o embalaje tres o cuatro meses antes. Ven cómo el coste total de propiedad (TCO) de sus sistemas cae significativamente, mientras que la efectividad general de los equipos (OEE) aumenta. Los integradores de sistemas y los fabricantes de máquinas que incorporan módulos Qimarox en sus soluciones también se benefician de una integración simplificada y de la aceleración de los procedimientos de pruebas.

Condiciones para la innovación
La estandarización se revela como una necesidad imperiosa a la hora de implementar líneas de producción y embalaje. Los estándares permiten a los fabricantes hacer cambios con celeridad y adaptar sus procesos de producción a los rápidos cambios del mercado. La OMAC se está preparando actualmente para hacer realidad conceptos tales como "plug-and-play" y "plug-and-produce" en un futuro. "PackML aumenta las posibilidades de innovación. Si los fabricantes desean actualizar un sistema, no tienen que modificar el sistema de control de toda la línea de embalaje. Sólo tienen que concentrarse en los componentes que necesitan ser actualizados", comenta Uwe Keiter, presidente del OMAC Packaging Workgroup.

Para poder aprovechar plenamente las nuevas tecnologías, como el Internet de las Cosas (IoT) o la inteligencia artificial (AI), los estándares son también indispensables. "Hoy en día, podemos almacenar y analizar los datos de diferentes máquinas en la nube. Sin embargo, esto sólo es útil realmente si grabamos los datos de manera idéntica, de modo que podamos, por ejemplo, comparar el rendimiento de las máquinas y calcular el OEE de forma inequívoca. PackML lo hace posible", dice Keiter, quien actualmente trabaja como Director de Desarrollo de Negocios / Bienes de Consumo para el proveedor de tecnología Lenze.

Convenciones en tres áreas
PackML incluye convenciones en tres áreas. La primera área hace referencia al estado de la máquina. Si el estado es "idle", entonces está lista para producir. Con un botón de puesta en marcha, el operador puede poner en marcha la máquina de forma efectiva, después de lo cual el estado cambiará a "execute". Si se produce un fallo, el estado cambiará a "held". Gracias al conjunto armonizado de convenciones, los operadores pueden manejar una máquina nueva sin formación alguna y los ingenieros de servicio pueden averiguar rápidamente qué parte de la línea de producción o embalaje tiene el problema.

La segunda área hace referencia al modo de funcionamiento de la máquina. ¿Se ha ajustado a "automático", "manual" o "mantenimiento"? En tercer y último lugar, se han establecido convenciones sobre la forma en la que se intercambian los datos entre las propias las máquinas y entre éstas y el sistema de control que las gobierna. Esto podría incluir, por ejemplo, la velocidad de la máquina: ¿se especificará en metros por segundo o en unidades por hora? También se ha establecido que cada máquina sólo podrá intercambiar datos con las máquinas situadas inmediatamente antes e inmediatamente después de ella dentro de la línea. "Si la máquina B tiene una avería y el estado pasa a "held", esto sólo se transmite a las máquinas A y C, pero no a la máquina D. Las máquinas A y C pueden responder a esto reduciendo su velocidad, lo que significa que el estado cambiará a "suspended". La máquina C, a su vez, pasa este estado a la máquina D", explica Keiter.

PackML como un requisito previo
PackML ofrece ventajas no sólo para los usuarios finales e integradores de sistemas, sino también para Qimarox y otros fabricantes de máquinas. Las directrices de la OMAC también facilitan el diseño del sistema de control de las máquinas de una manera modular. A la hora de realizar una actualización sólo hace falta modificar el módulo, no la máquina completa. Esto reduce el tiempo necesario para hacer pruebas y solucionar problemas. En los tests de aceptación en fábrica ya no hay necesidad de probar la comunicación con otras máquinas, lo cual puede suponer un ahorro de tiempo del 60%. Tampoco es necesario volver a inventar la rueda cada vez que se programa la máquina: el 80% del software puede ser reutilizado.

Adhiriéndose a PackML, Qimarox responde a la demanda del mercado. "Cada vez más fabricantes de productos de consumo están incluyendo PackML como condición previa a su solicitud de presupuesto. Cumpliendo las especificaciones de PackML de manera estándar ayudamos a nuestros clientes (integradores de sistemas y fabricantes de maquinaria) a satisfacer también estos requisitos", dice Jaco Hooijer, Director de Operaciones de Qimarox. "Además, reconocemos la importancia de la estandarización en la industria. Al convertirnos en miembro de la OMAC queremos contribuir a una mayor difusión y adopción de PackML".

Todos se benefician
La OMAC está encantada con la incorporación de Qimarox. Un número cada vez mayor de fabricantes de máquinas están adoptando PackML, según Keiter. "Podemos comprar máquinas en cualquier lugar y conectarlas entre sí para formar una línea de producción o embalaje. No obstante, la mayoría del software de las máquinas no es coherente, simplemente porque ha sido creado por distintos programadores. Esto dificulta la conexión de estas máquinas a, por ejemplo, un MES (Manufacturing Execution System) (Sistema de Ejecución de Manufactura). También significa que los operadores e ingenieros de servicio tienen que recibir nueva formación para cada máquina. Todos los actores de la industria se benefician de directrices como PackML, tanto los usuarios como los proveedores de recursos de producción".


Acerca de Qimarox
Qimarox es un fabricante líder de componentes para sistemas de manipulación de materiales que se caracterizan por su robustez y fiabilidad. Gracias a conceptos innovadores, tecnologías patentadas y un desarrollo continuo, Qimarox (que nació de Nedpack) consigue fabricar elevadores de productos y paletizadores que combinan flexibilidad y productividad con un bajo coste de propiedad. Integradores de sistemas y fabricantes de equipos originales de todo el mundo utilizan la maquinaria de Qimarox en sistemas de embalaje de fin de línea, de almacenamiento y de preparación de pedidos en diversos sectores. Para más información, visite www.qimarox.com.

A Qimarox simplifica a integração com as diretrizes PackML


A Qimarox adota as diretrizes PackML para a integração de máquinas na produção e linhas de embalamento. Isto significa que os componentes da Qimarox são agora ainda mais fáceis de integrar, utilizar e manter. Com PackML, o fabricante de módulos de paletização e tapetes verticais, entre outras coisas, está a responder a uma procura crescente do mercado. Quase todos os grandes fabricantes de produtos de consumo, incluindo a Nestlé, a Procter & Gamble e a PepsiCo, definem a PackML como um pré-requisito para as novas linhas de produção e embalamento.O termo “PackML” significa Linguagem de Máquina de Embalamento, uma diretriz concebida pela Organização para Automação e Controlo de Máquinas (OMAC). Esta organização é suportada por grandes fabricantes com presença global, tais como a Nestlé, a Procter & Gamble e a PepsiCo. Em colaboração com os integradores de sistema, construtores de máquinas e fornecedores de tecnologia, pretendem criar normas abertas para a integração vertical e horizontal das máquinas. A “integração horizontal” refere-se à interação entre as próprias máquinas (comunicação máquina para máquina) e a “integração vertical” pela sua associação aos sistemas de controlo central.

A integração da PackML na Qimarox significa que os seus paletizadores, tapetes verticais e outras máquinas são, agora, ainda mais fáceis de integrar, utilizar e manter. Os fabricantes dos produtos de consumo que utilizam as diretrizes PackML conseguem implementar novas linhas de produção e/ou embalamento três a quatro meses mais rápido. Verificam que o custo total de propriedade (TCO) dos seus sistemas reduz significativamente, enquanto a eficácia global do equipamento (OEE) aumenta. Os integradores de sistema e construtores de máquinas que utilizam os módulos Qimarox nas suas soluções também beneficiam de uma integração simplificada e de uma aceleração dos procedimentos de teste.

Condições para inovação
A normalização na criação de linhas de produção e embalamento é uma necessidade premente. As normas permitem que os fabricantes alterem rapidamente as suas estruturas e adaptem os seus processos de produção às alterações rápidas do mercado. A OMAC está a preparar a aplicação dos conceitos plug-and-play (ligar e usar) e plug-and-produce (ligar e produzir) para breve. “A PackML aumenta as possibilidades de inovação. Se os fabricantes pretenderem melhorar um sistema, não precisam de modificar o sistema de controlo de toda a linha de embalamento. Só precisam de ter em consideração os componentes que precisam de ser melhorados”, refere Uwe Keiter, presidente do Grupo de trabalho de Embalamento da OMAC.

Para se poder tirar partido de todas as vantagens das novas tecnologias como a Internet das Coisas (IdC) ou a inteligência artificial (IA), as normas são indispensáveis. “Atualmente, podemos armazenar e analisar dados de diferentes máquinas na nuvem. Contudo, esta informação só é verdadeiramente útil se for possível registar os dados de forma idêntica, para que seja possível comparar o desempenho das máquinas e calcular o OEE de forma inequívoca. A PackML possibilita isso”, segundo Keiter, que trabalha como Diretor de Desenvolvimento de Negócio/Bens de consumo para o fornecedor de tecnologia Lenze.

Condições em três áreas
A PackML apresenta condições em três áreas. A primeira área é referente ao estado da máquina. Se o estado é “inativo”, então está pronto a produzir. Com um botão de arranque, o operador pode iniciar a máquina, pelo que o estado será alterado para “execução”. Se ocorrer uma falha, o estado mudará para “pausa”. Graças ao conjunto uniforme de condições, os operadores podem controlar uma máquina nova sem necessidade de formação e os engenheiros de manutenção podem facilmente identificar qual o componente que necessita de reparação na linha de produção ou de embalamento.

A segunda área é referente ao modo de funcionamento da máquina. Está definida como “automático”, “manual” ou “manutenção”? Em terceiro e último lugar, as condições foram concebidas pela forma como os dados são trocados entre as próprias máquinas e o sistema de controlo suprajacente. Isto pode incluir, por exemplo, a velocidade da máquina: será expressa em metros por segundo ou em unidades por hora? Também foi definido que cada máquina troca dados apenas com as máquinas imediatamente anteriores e posteriores na linha. “Se a máquina B tem uma falha e o estado é alterado para “pausa”, esta informação é comunicada apenas à máquina A e C, mas não à máquina D. As máquinas A e C podem responder a esta alteração de estado ao reduzir a sua velocidade, o que implica uma alteração do estado para “suspenso”. Por sua vez, a máquina C comunica o seu estado à máquina D”, explica Keiter.

PackML como um pré-requisito
A PackML apresenta vantagens não só para os utilizadores finais e integradores de sistema, mas também para a Qimarox e outros construtores de máquinas. As diretrizes da OMAC facilitam também a conceção modular do sistema de controlo das máquinas. Sempre que é aplicada uma melhoria, basta modificar o módulo e não a máquina completa. Isto reduz o tempo necessário para testes e resolução de problemas. Num teste de aceitação na fábrica, já não é preciso testar a comunicação com outras máquinas, o que pode implicar uma redução de tempo na ordem dos 60%. Também já não existe necessidade de continuar a reinventar a roda durante a programação da máquina: 80% do software pode ser reutilizado.

Ao adotar a PackML, a Qimarox está a responder às exigências do mercado. “Cada vez mais fabricantes de produtos de consumo estão a incluir a PackML como um pré-requisito nos seus pedidos de orçamento. Ao aplicar de série as características PackML, torna-se mais fácil para os nossos clientes, integradores de sistemas e construtores de máquinas, cumprir estes requisitos” refere Jaco Hooijer, Gestor de Operações na Qimarox. “Além disso, reconhecemos a importância da normalização na indústria. Ao nos tornarmos membros da OMAC pretendemos contribuir para um maior alargamento e adoção da PackML”.

Todos beneficiam
A OMAC está muito satisfeita com o registo da Qimarox. Cada vez mais construtores de máquinas estão a adotar a PackML, segundo Keiter. “Podemos comprar máquinas em qualquer fornecedor e ligá-las em conjunto para criar uma linha de produção ou embalamento”. Contudo, o software da maioria das máquinas não é consistente, apenas porque foi criado por diferentes programadores. Isto dificulta a ligação destas máquinas a, por exemplo, um MES (Sistema de Execução de Fabricação). Implica ainda que os operadores e engenheiros de manutenção tenham de voltar a ser formados para cada máquina. Todos na indústria beneficiam de diretrizes como a PackML, quer sejam utilizadores ou fornecedores dos recursos de produção”.


Sobre a Qimarox
A Qimarox é um fabricante líder de componentes para sistemas de manuseamento de materiais caracterizados pela sua robustez e fiabilidade. Os conceitos inovadores, as tecnologias patenteadas e o desenvolvimento contínuo permitem à Qimarox (que emergiu da Nedpack) fabricar transportadores verticais e paletizadores que conjugam flexibilidade e produtividade com reduzidos custos de operação e manutenção. Os integradores de sistemas e os fabricantes de equipamento original de todo o mundo utilizam a maquinaria da Qimarox em sistemas de fim de linha, armazenamento e recolha de encomendas em diversas indústrias. Visite www.qimarox.com para mais informações.

Moduł Qimarox upraszcza integrację z wytycznymi PackML


Moduł Qimarox przyjmuje wytyczne PackML dotyczące integracji maszyn do linii produkcyjnych i pakujących. Oznacza to, że elementy modułu Qimarox są teraz łatwiejsze w integracji, obsłudze i konserwacji. Dzięki PackML producent między innymi modułów paletyzujących i przenośników pionowych odpowiada na rosnące zapotrzebowanie ze strony rynku. Niemal wszyscy najważniejsi producenci produktów konsumenckich, w tym firmy Nestlé, Procter & Gamble i PepsiCo, traktują PackML jako wymóg wstępny dla nowych linii produkcyjnych i pakujących.„PackML” oznacza Packaging Machine Language (język maszyn pakujących), czyli wytyczną ustanowioną przez Organizację Automatyzacji i Kontroli Maszyn (OMAC). Organizacja ta jest popierana przez dużych, działających globalnie producentów produktów konsumenckich, takich jak Nestlé, Procter & Gamble czy PepsiCo. Przy współpracy z integratorami systemów, twórcami maszyn i dostawcami technologii pragną oni stworzyć otwarte normy pionowej i poziomej integracji maszyn. „Integracja pozioma” oznacza integrację między samymi maszynami (połączenie między maszynami), natomiast „integracja pionowa” dotyczy ich połączenia z centralnymi systemami sterowania.

Dostosowanie systemu Qimarox do PackML oznacza, że jego paletyzatory, przenośniki pionowe i inne maszyny są teraz jeszcze łatwiejsze w integracji, obsłudze i konserwacji. Producenci produktów konsumenckich wykorzystujących PackML jako wytyczne pomyślnie wprowadzają nowe linie produkcyjne i/lub pakujące od trzech do czterech miesięcy wcześniej. Obserwują oni znaczący spadek kosztów utrzymania (TCO) systemów przy jednoczesnym wzroście ogólnej wydajności sprzętu (OEE). Integratory systemów i twórcy maszyn wprowadzający moduły Qimarox do swoich rozwiązań zyskują również na uproszczeniu integracji i przyspieszaniu procedur badawczych.

Warunki innowacji
Istnieje ogromne zapotrzebowanie na standaryzację procesu tworzenia linii produkcyjnych i pakujących. Normy umożliwiają producentom szybką zmianę i dostosowanie procesów produkcyjnych do szybkich zmian rynku. OMAC obecnie przygotowuje się do uruchomienia takich konceptów jak podłącz i używaj (plug-and-play) oraz podłącz i produkuj (plug-and-produce) w odpowiednim momencie. „PackML zwiększa możliwości innowacji. W celu zaktualizowania systemu producenci nie muszą modyfikować systemu sterowania całej linii pakującej. Wystarczy, że skoncentrują się na częściach wymagających aktualizacji”, mówi Uwe Keiter, prezes firmy OMAC Packaging Workgroup.

W celu pełnego wykorzystania nowych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT) czy sztuczna inteligencja (AI), potrzebne są również normy. „Obecnie możemy przechowywać i analizować dane pochodzące z różnych maszyn w chmurze. Jest to jednak rzeczywiście przydatne tylko wówczas, gdy dane będą zapisywane w identyczny sposób, przez co możemy na przykład porównać wydajność maszyn i obliczyć OEE w jednoznaczny sposób. PackML to umożliwia”, mówi Keiter, który na co dzień pracuje jako kierownik ds. rozwoju biznesowego / Consumer Goods dla dostawcy technologii, firmy Lenze.

Uzgodnienia na trzech obszarach
PackML obejmuje uzgodnienia na trzech obszarach. Pierwszy obszar dotyczy stanu maszyny. Status „bezczynny” oznacza gotowość do produkcji. Za pomocą przycisku rozpoczęcia operator może wówczas rzeczywiście uruchomić maszynę, po czym stan zostanie zmieniony na „w trakcie realizacji”. W przypadku błędu status ten zostanie zmieniony na „wstrzymany”. Dzięki jednorodnemu zestawowi uzgodnień operatorzy mogą obsługiwać nową maszynę bez żadnych szkoleń, a serwisanci mogą szybko odszukać część linii produkcyjnej lub pakującej, w której występuje problem.

Drugi obszar dotyczy trybu pracy maszyny. Czy jest on ustawiony na „automatyczny”, „ręczny” czy „konserwacyjny”? Jako trzeci ostatni element dokonano uzgodnień dotyczących sposobu wymiany danych między samymi maszynami oraz nadrzędnym systemem sterowania. Może to dotyczyć na przykład prędkości maszyny: czy będzie ona określana w metrach na sekundę czy w jednostkach na godzinę? Określono również, czy maszyna będzie wymieniać dane tylko z maszynami znajdującymi się bezpośrednio przed nią i za nią na linii produkcyjnej. „Jeśli w maszynie B występuje błąd, a status zostaje zmieniony na „wstrzymany”, informacja ta jest przekazywana tylko do maszyn A i C, a nie do maszyny D. Maszyny A i C mogą odpowiedzieć na taki sygnał przez ograniczenie prędkości pracy, co oznacza, że status zostanie zmieniony na „zawieszony”. Z kolei maszyna C przekazuje ten status do maszyny D”, tłumaczy Keiter.

PackML jako wymóg wstępny
PackML zapewnia zalety nie tylko dla użytkowników końcowych i integratorów systemu, ale także dla Qimarox i innych twórców maszyn. Wytyczne OMAC ułatwiają również projektowanie systemu sterowania maszyn w sposób modułowy. Podczas modernizacji wystarczy tylko zmodyfikować dany moduł, a nie całą maszynę. Umożliwia to oszczędność czasu potrzebnego na badania i rozwiązywanie problemów. W przypadku fabrycznego testu akceptacji nie ma już potrzeby badania komunikacji z innymi maszynami, co umożliwia oszczędność do 60% czasu. Nie ma również potrzeby wykonywania tej samej pracy podczas programowania maszyny: 80% oprogramowania podlega ponownemu wykorzystaniu.

Qimarox odpowiada na zapotrzebowanie rynku przez zapewnienie zgodności z PackML. Coraz więcej producentów produktów konsumenckich wprowadza PackML jako warunek wstępny dla zapytania ofertowego. Dzięki standardowemu spełnianiu specyfikacji PackML ułatwiamy naszym klientom – integratorom systemu i twórcom maszyn — spełnianie tych wymogów”, mówi Jaco Hooijer, kierownik operacyjny w firmie Qimarox. „Dodatkowo rozpoznajemy znaczenie standaryzacji w branży. Stając się członkiem OMAC pragniemy przyczynić się do dalszego rozpowszechniania i przyjmowania PackML”.

Korzyści dla wszystkich
Firma OMAC cieszy się z rejestracji Qimarox. Według Keitera coraz więcej twórców maszyn przyjmuje PackML. „Możemy kupować maszyny w dowolnym miejscu i łączyć je w linię produkcyjną lub pakującą. Większość rodzajów oprogramowania maszyn jest jednaj niespójna z prostej przyczyny wytwarzania ich przez różnych programistów. Z tego względu utrudnione jest łączenie tych maszyn na przykład w MES (system zarządzania produkcją). Oznacza to również, że operatorzy i serwisanci muszą przechodzić ponowne szkolenie dotyczące każdej z maszyn. Na takich wytycznych, jak PackML mogą zyskać wszyscy w branży, zarówno użytkownicy, jak i dostawcy zasobów produkcyjnych”.


Informacje o Qimarox
Qimarox to wiodący producent elementów systemów obsługi materiałów odznaczających się wytrzymałością i niezawodnością. Innowacyjne koncepty, opatentowane technologie i ciągłe udoskonalenia umożliwiają firmie Qimarox (która została połączona z firmą Nedpack) wytwarzanie podnośników i paletyzatorów produktów łączących w sobie elastyczność i produktywność przy niskich całkowitych kosztach utrzymania. Integratorzy systemów i producenci oryginalnego sprzętu z całego świata korzystają z maszyn firmy Qimarox w zakresie systemów koca linii oraz systemów magazynowania i kompletacji zamówień w obrębie różnych branży. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.qimarox.com.

Qimarox semplifica l'integrazione grazie standard PackML


Qimarox applica lo standard PackML per l'integrazione delle macchine nelle linee di produzione e di confezionamento. Questo significa che d'ora in poi l'integrazione, l'utilizzo e la manutenzione dei componenti di Qimarox saranno più semplici che mai. Con PackML, il produttore di pallettizzatori e trasportatori verticali risponde alla richiesta sempre crescente del mercato. Quasi tutti i grandi produttori di beni di largo consumo, tra cui Nestlé, Procter & Gamble e PepsiCo, considerano lo standard PackML un requisito indispensabile per le nuove linee di produzione e di confezionamento.PackML è l'acronimo di Packaging Machine Language, lo standard definito da OMAC  (Organization for Machine Automation and Control). OMAC ha alle spalle grandi produttori di livello mondiali di prodotti di largo consumo, come Nestlé, Procter & Gamble e PepsiCo. In collaborazione con system integrator, costruttori di macchine e provider tecnologici, mira a creare standard aperti per l'integrazione verticale e orizzontale delle macchine. L'integrazione orizzontale si basa sull'interazione tra i componenti delle macchine (comunicazioni machine-to-machine), sull'integrazione verticale sull'abbinamento con i sistemi di comando centrali.

L'adesione a PackML significa che d'ora in poi l'integrazione, l'utilizzo e la manutenzione dei pallettizzatori, dei trasportatori verticali e degli altri macchinari di Qimarox saranno ancora più semplici. I produttori di beni di largo consumo che applicano lo standard PackML possono mettere in funzione le nuove linee di produzione e/o di confezionamento da tre a quattro mesi prima. Il TCO (Total Cost of Ownership) dei loro sistemi cala nettamente, a fronte di un aumento dell'OEE (Overall Equipment Effectiveness). Anche i system integrator e i costruttori di macchine che integrano i moduli di Qimarox nelle proprie soluzioni assistono alla semplificazione dell'integrazione e all'accelerazione delle procedure di collaudo.

Requisito per l'innovazione
La standardizzazione per la realizzazione delle linee di produzione e di imballaggio è realmente necessaria. Gli standard permettono ai produttori di adattarsi rapidamente e di adeguare i loro processi di produzione alla rapida evoluzione del mercato. Ora OMAC si sta impegnando per realizzare concetti a lungo termine, come plug-and-play e plug-and-produce. "Con PackML aumentano le possibilità di innovazione. Se i produttori desiderano mettere in atto un cambiamento non hanno bisogno di adattare il sistema di comando di una linea di confezionamento completa. Devono concentrarsi unicamente sui componenti da modificare", racconta Uwe Keiter, Presidente del Packaging Workgroup di OMAC.

Anche per sfruttare al massimo le nuove tecnologie come Internet delle cose o l'intelligenza artificiale, gli standard sono indispensabili. "Oggi possiamo archiviare sul cloud e analizzare i dati di varie macchine. Tuttavia, questo è veramente utile solo se registriamo i dati in modo identico, in modo che, ad esempio, si possano confrontare le prestazioni delle macchine e calcolare l'OEE in modo inequivocabile. Questo è possibile con PackML", spiega Keiter, Director Business Development Consumer Goods presso il provider tecnologico Lenze.

Impegni su tre versanti
PackML è il frutto degli impegni su tre versanti. Il primo riguarda lo stato della macchina: quando lo stato è "idle", la macchina è pronta per la produzione. Premendo il pulsante di avvio, l'operatore può avviare la macchina. A quel punto, lo stato diventa "execute". E in caso di guasto? La macchina assume lo stato "held". Grazie alla serie omogenea di misure, gli operatori non addestrati possono comandare una nuova macchina e i tecnici di assistenza possono risalire rapidamente al componente della linea di produzione o di imballaggio che presenta il problema.

Il secondo impegno riguarda la modalità di utilizzo della macchina. È impostata su "automatic", "manual" o su "maintenance"? Il terzo e ultimo punto riguarda gli impegni intrapresi relativi alla modalità di scambio dei dati tra i componenti della macchina e il sistema di comando. Ad esempio, la velocità della macchina viene indicata in metri al secondo o in pezzi all'ora? È inoltre previsto che ogni macchina si limiti a scambiare dati con le macchine immediatamente precedenti e successive nella linea. "Se la macchina B ha un guasto e il suo stato viene impostato su "held", questo viene comunicato unicamente alle macchine A e C ma non alla macchina D. Le macchine A e C possono rispondere riducendo la velocità: a questo punto, lo stato diventa "suspended". La macchina C a sua volta trasmette il suo nuovo stato alla macchina D", spiega Keiter.

PackML come requisito indispensabile
PackML è una soluzione vantaggiosa non soltanto per gli utenti finali e i system integrator, ma anche per Qimarox e gli altri costruttori di macchine. Lo standard di OMAC semplifica la progettazione modulare dei comandi delle macchine. In caso di upgrade basta adattare soltanto i moduli e non l'intera macchina. In questo modo serve meno tempo per il controllo e la risoluzione dei guasti. In caso di factory acceptance test, non bisogna più controllare le comunicazioni con le altre macchine. Ne consegue un risparmio di tempo fino al 60%. Per la programmazione della macchina non è necessario riprogettare tutto dall'inizio: è possibile riutilizzare l'80% del software.

Grazie all'applicazione dello standard PackML, Qimarox risponde alla domanda del mercato. "Sempre più produttori di beni di largo consumo richiedono PackML come condizione indispensabile nella richiesta di preventivi. Applicando le specifiche PackML come standard, aiutiamo i nostri clienti, system integrator e costruttori di macchine, a rispettare questo requisito preliminare", racconta Jaco Hooijer, Operations Manager di Qimarox. "Riteniamo inoltre molto importanti la standardizzazione e l'unificazione nel settore. Aderendo a OMAC, intendiamo contribuire all'ulteriore diffusione e adozione di PackML."

Una soluzione vantaggiosa per tutti
OMAC è soddisfatta dell'adesione di Qimarox. Secondo Keiter, sempre più costruttori di macchine applicano lo standard PackML. "Possiamo acquistare macchine ovunque e unirci per creare una linea di produzione o di confezionamento. La maggior parte delle macchine utilizza software diversi, semplicemente perché sono stati progettati da programmatori diversi. Questo complica l'integrazione delle macchine, ad esempio, in un MES (Manufacturing Execution System), ma significa anche che gli operatori e i tecnici di assistenza devono essere addestrati per l'uso di ogni macchina. Gli standard come PackML sono vantaggiosi per tutti gli attori nel settore: sia per i consumatori che per i fornitori di strumenti di produzione.


Informazioni su Qimarox
Qimarox è un importante produttore di componenti per i sistemi di movimentazione del materiale caratterizzati da robustezza e affidabilità. Grazie ai concetti innovativi, alle tecnologie brevettate e allo sviluppo continuo, Qimarox, nata come diramazione di Nedpack, produce montacarichi e pallettizzatori che abbinano flessibilità e produttività a un costo totale di proprietà contenuto. I system integrator e gli OEM (Original Equipment Manufacturers, produttori di apparecchiature originali) di tutto il mondo impiegano i macchinari Qimarox in sistemi di fine linea e in sistemi di magazzinaggio e di suddivisione in diversi settori. Per maggiori informazioni visitare il sito Web www.qimarox.com.

Avec les directives PackML, Qimarox simplifie l'intégration


Qimarox adopte les directives PackML pour l'intégration de machines dans les lignes de production et d'emballage. Cela signifie que les composants de Qimarox sont désormais encore plus faciles à intégrer, faire fonctionner et entretenir. Avec PackML, le fabricant de modules de palettisation et de convoyeurs verticaux permet entre autres de répondre à la demande sans cesse croissante du marché. La plupart des principaux fabricants de produits grand public – dont Nestlé, Procter & Gamble et PepsiCo – considèrent PackML comme indispensable sur leurs nouvelles lignes de production et d'emballage.


« PackML » est l'acronyme de Packaging Machine Language (langage machine d'emballage). Il s'agit des directives élaborées par l'Organisation pour l'automatisation et la commande des machines (OMAC = Organization for Machine Automation and Control). Cette organisation est soutenue par de grands fabricants de produits de grande consommation d'envergure mondiale tels que Nestlé, Procter & Gamble et PepsiCo. En collaboration avec les intégrateurs systèmes, les constructeurs de machines et les spécialistes des technologies d'automatisation, elle souhaite créer une norme ouverte pour l'intégration verticale et horizontale des machines. L'intégration horizontale concerne l'interaction entre les machines elles-mêmes (communication de machine à machine) et l'intégration verticale fait le lien avec les systèmes de commandes centraux.

Cela signifie qu'avec l'adoption de PackML, les palettiseurs, convoyeurs verticaux et autres machines de Qimarox sont désormais encore plus faciles à intégrer, faire fonctionner et entretenir. Les fabricants de produits de grande consommation utilisent les directives PackML pour démarrer de nouvelles lignes de production et/ou d'emballage avec trois ou quatre mois d'avance. Ils constatent que le coût de possession total (TCO = total cost of ownership) de leurs systèmes décroît de manière notable tandis que l'efficacité globale des équipements (OEE = overall equipment effectiveness) augmente. Les intégrateurs systèmes et les constructeurs de machines qui incorporent des modules Qimarox dans leurs solutions bénéficient également de l'intégration simplifiée et de l'accélération des procédures de test.

Conditions de l'innovation
Il est absolument indispensable de standardiser la réalisation des lignes de production et d'emballage. Les normes permettent aux fabricants de changer de braquet et d'adapter leurs processus de production à l'évolution rapide des marchés. L'OMAC s'apprête à valider des concepts comme plug-and-play et plug-and-produce. « PackML favorise l'émergence d'innovations. Si un fabricant souhaite mettre à jour un système, il n'a pas besoin de modifier le système de commande de toute la ligne d'emballage. Il lui suffit de s'intéresser aux pièces concernées par la mise à jour » indique Uwe Keiter, président du Groupe de travail Emballage de l'OMAC.

Afin de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies comme l'Internet des objets (IdO, en anglais IoT = Internet of Things) ou l'intelligence artificielle (IA), des normes sont également indispensables. « Aujourd'hui, nous pouvons enregistrer et analyser les données de différentes machines dans le nuage (cloud). Cependant, cela n'est vraiment utile que si l'enregistrement des données est uniforme afin par ex. de pouvoir comparer les performances des machines et calculer l'OEE sans ambiguïté. Avec PackML, c'est possible » ajoute Keiter qui occupe le poste de directeur du développement des affaires / produits grand public chez Lenze un spécialiste des technologies d'automatisation.

Consensus dans trois domaines
PackML reflète les règles consensuelles trouvées dans trois domaines. Le premier domaine concerne l'état de la machine. Si l'état est En attente (idle), elle est prête à produire. Avec un bouton de démarrage, l'opérateur peut effectivement démarrer la machine, après quoi l'état passe à En marche (execute). Si un défaut survient, l'état passe à Suspendu (held). Grâce à ces règles, les opérateurs peuvent faire fonctionner les nouvelles machines sans formation et les techniciens de service peuvent rapidement localiser le problème sur la ligne de production ou d'emballage.

Le second domaine concerne le mode de fonctionnement de la machine. Il peut être Automatique, Manuel ou Maintenance ? Dans le troisième et dernier domaine, les règles adoptées portent sur la manière dont les données sont échangées entre les machines elles-mêmes et leur système de commande. Cela peut par ex. inclure la vitesse de la machine : faut-il la spécifier en mètres par seconde ou en unités à l'heure ? Il a également été décidé que chaque machine n'échangerait des données qu'avec deux machines : la suivante et la précédente de la ligne. « Si la machine B connaît une défaillance et que l'état passe à Suspendu cette information n'est envoyée qu'aux machines A et C (la machine D ne reçoit rien). Les machines A et C peuvent réagir en réduisant leur vitesse ce qui signifie que leur état passe à Suspendu. La machine C communique à son tour cet état à la machine D » explique-t-il.

PackML devient une condition sine qua non
PackML offre des avantages non seulement aux utilisateurs finaux et aux intégrateurs systèmes, mais également à Qimarox et autres fabricants de machines. Les directives OMAC facilitent également la conception modulaire des systèmes de commande des machines. Lors de la mise à jour, seul le module concerné de la machine doit être modifié. Cela réduit le temps imparti aux essais et au diagnostic des défauts. Lors de la recette en usine, il n'y a plus besoin de vérifier la communication avec les autres machines ce qui peut faire gagner jusqu'à 60 % du temps. Il n'y a pas non plus besoin de réinventer la roue à chaque fois que l'on programme la machine : 80 % du logiciel peut être réutilisé.

En adoptant PackML, Qimarox répond à la demande du marché. « De plus en plus de fabricants de produits de grande consommation n'acceptent que les devis intégrant PackML. En nous conformant aux spécifications de la norme PackML, nous facilitons le travail de nos propres clients (intégrateurs systèmes et constructeurs de machines) afin qu'ils répondent à ces exigences » indique Jaco Hooijer, responsable opérationnel chez Qimarox. « Nous reconnaissons en outre l'importance de la standardisation de l'industrie. En adhérant à l'OMAC, nous souhaitons contribuer à développer un consensus autour de PackML ».

Tout le monde en profite
OMAC a apprécié de compter Qimarox parmi ses adhérents. Selon Keiter, de plus en plus de constructeurs de machines adoptent PackML. « Nous pouvons acheter des machines n'importe où et les relier ensemble pour former une ligne de production ou d'emballage. Cependant, la plupart des machines possèdent des logiciels non uniformes par le simple fait qu'ils ont été créés par différents programmeurs. C'est pourquoi connecter ces machines à un Système opérationnel de fabrication (MES = Manufacturing Execution System) est souvent difficile. Cela implique d'ailleurs aussi de former les opérateurs et les techniciens de service sur chaque machine. Dans l'industrie, tout le monde profite des directives PackML, aussi bien les utilisateurs que les fournisseurs de matériel de production ».


À propos de Qimarox
Qimarox est un fabricant leader de composants synonymes de robustesse et de fiabilité pour les systèmes de manutention des marchandises. Des conceptions innovantes, des technologies brevetées et un développement continu permettent à Qimarox (filiale de la société Nedpack) de fabriquer des ascenseurs à produits et des palettiseurs qui associent flexibilité et productivité à un faible coût total de possession. Les intégrateurs de systèmes et les fabricants OEM du monde entier utilisent les machines de Qimarox en bout de chaîne des systèmes de production, de stockage et de préparation des commandes dans différentes industries. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.qimarox.com.


Qimarox vereinfacht Integration mithilfe der PackML-Richtlinien


Qimarox wendet ab sofort die PackML-Richtlinien zur Integration von Maschinen in Produktions- und Verpackungsstraßen an. Das bedeutet, dass Komponenten von Qimarox künftig noch einfacher integriert, bedient und gewartet werden können. Mit PackML stellt sich das Unternehmen, das u. a. Palettiermodule und Vertikalförderer herstellt, auf eine zunehmende Nachfrage aus dem Markt ein. Bei nahezu allen großen Herstellern von Verbraucherprodukten, wie z. B. Nestlé, Procter & Gamble und PepsiCo, gilt PackML als Grundvoraussetzung für neue Produktions- und Verpackungsanlagen.PackML steht für Packaging Machine Language, eine Richtlinie der OMAC (Organization for Machine Automation and Control). Hinter dieser Organisation stehen große, weltweit tätige Hersteller von Verbraucherprodukten, wie z. B. Nestlé, Procter & Gamble und PepsiCo. In Zusammenarbeit mit Systemintegratoren, Maschinenbauern und Technologielieferanten möchten sie offene Standards für die vertikale und horizontale Integration von Maschinen schaffen. Horizontale Integration bezieht sich auf die Interaktion zwischen den Maschinen untereinander (Machine-to-machine-communication), vertikale Integration steht für die Anbindung an zentrale Steuerungen.

Die Kompatibilität zu PackML bedeutet, dass Palettiermodule, Vertikalförderer und sonstige Maschinen von Qimarox künftig noch einfacher integriert, bedient und gewartet werden können. Hersteller von Verbraucherprodukten, die PackML als Richtlinie anwenden, sind in der Lage, neue Produktions- bzw. Verpackungsanlagen drei bis vier Monate früher in Gebrauch zu nehmen. Damit sinken die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of  Ownership) ihre Systeme erheblich, während der OEE-Wert (Overall Equipment Effectiveness) steigt. Auch Systemintegratoren und Maschinenbauer, die die Module von Qimarox in ihre Lösungen aufnehmen, profitieren unter anderem von der vereinfachten Integration und von den beschleunigten Testverfahren.

Voraussetzung für Innovation
Standardisierung ist bei der Realisierung von Produktions- und Verpackungsanlagen ein absolutes Muss. Solche Standards ermöglichen es den Herstellern, schnell zu schalten und ihre Produktionsverfahren dem stark veränderlichen Markt anzupassen. Derzeit trifft OMAC entsprechende Vorbereitungen, um mittelfristig Konzepte wie Plug&Play und Plug&Produce zu ermöglichen. „Mit PackML steigert sich das Innovationspotenzial. Wenn Hersteller eine Neuerung vornehmen möchten, brauchen sie nicht die Steuerung der gesamten Verpackungsanlage anzupassen. Sie können sich ausschließlich auf die Komponenten konzentrieren, die tatsächlich erneuert werden“, erläutert Uwe Keiter, Vorsitzender der Packaging Workgroup bei OMAC.

Um optimal von neuen Technologien wie dem Internet der Dinge oder der künstlichen Intelligenz profitieren zu können, sind Standards ebenfalls unverzichtbar. „Wir können bereits heute die Daten von verschiedenen Maschinen über Cloud-Speicher sichern und analysieren. Das ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn wir diese Daten auf identische Weise erfassen, damit wir beispielsweise die Leistungen von Maschinen vergleichen können und auf diese Weise einfach den OEE berechnen zu können. Mit PackML ist das möglich“, sagt Keiter, der im täglichen Leben als Director Business Development Consumer Goods beim Technologielieferanten Lenze tätig ist.

Konventionen in drei Bereichen
PackML umfasst Konventionen in drei Bereichen. Der erste Bereich ist der Status der Maschine. Befindet sich die Maschine im Status „Idle“, dann ist sie produktionsbereit. Mit einem Startknopf kann der Bediener die Maschine de facto in Betrieb nehmen, woraufhin sich der Status in „Execute“ ändert. Liegt eine Störung vor? Dann springt die Maschine auf „Held“. Dank dieser einheitlichen Konventionen können Bediener ohne vorherige Schulung eine neue Maschine bedienen, und Servicetechniker können auf schnelle Weise feststellen, welche Komponente der Produktions- und Verpackungsanlage ein Problem aufweist.

Der zweite Bereich betrifft der Modus, in welchem die Maschine gewendet wird. Dieser lautet entweder „Automatic“, „Manual“ oder „Maintenance“. Darüber hinaus wurden Vereinbarungen darüber getroffen, in welcher Weise Daten zwischen den Maschinen untereinander und mit den übergeordneten Steuersystemen ausgetauscht werden. Zum Beispiel die Geschwindigkeit der Maschine: Wird sie in Metern pro Sekunde oder in Stück pro Stunde angegeben? Ebenfalls wurde festgelegt, dass jede Maschine nur mit den Maschinen Daten austauscht, die sich in der Anordnung direkt vor ihnen oder direkt hinter ihnen befinden. „Wenn Maschine B eine Störung hat und der Status auf „Held“ springt, wird dies nur an Maschine A und Maschine C weitergegeben, nicht aber an Maschine D. Die Maschinen A und C können darauf reagieren, indem sie ihre Geschwindigkeit senken, wodurch der Status zu „Suspended“ wechselt. Maschine C leitet diesen Status ihrerseits an Maschine D weiter“, erläutert Keiter.

PackML als Rahmenbedingung
Nicht nur für Endkunden und Systemintegratoren, sondern auch für Qimarox selbst und andere Maschinenbauer bietet PackML Vorteile. Die OMAC-Richtlinie erleichtert ebenfalls den modulbasierten Entwurf von Maschinensteuerungen. Bei einem Upgrade braucht nur das Modul angepasst zu werden, nicht aber die komplette Maschine. Dadurch ist weniger Zeit für Tests und für die Fehlersuche erforderlich. Bei einem Factory Acceptance Test braucht nicht mehr die Kommunikation mit anderen Maschinen getestet zu werden, was eine Zeitersparnis um bis zu 60% ermöglicht. Bei der Programmierung der Maschine braucht man nicht immer wieder das Rad neu zu erfinden. 80% der Software kann wiederverwertet werden.

Mit der PackML-Kompatibilität reagiert Qimarox auf eine zunehmende Nachfrage aus dem Markt. „Bei immer mehr Herstellern von Verbraucherprodukten gilt PackML als Grundvoraussetzung in ihrer Angebotsanfrage. Durch die Erfüllung der PackML-Vorgaben erleichtern wir es unseren eigenen Kunden (den Systemintegratoren und Maschinenbauern), diese Rahmenbedingung zu erfüllen“, so Jaco Hooijer, Operations Manager bei Qimarox. „Außerdem wissen wir längst, wie wichtig Standardisierung und Normalisierung in der Industrie sind. Durch unsere OMAC-Mitgliedschaft möchten wir einen Beitrag zur weiteren Verbreitung und Akzeptanz von PackML leisten.“

Alle Beteiligten profitieren
OMAC ist zufrieden, dass nun auch Qimarox PackML-kompatibel ist. Immer mehr Maschinenbauer übernehmen PackML, so Keiter. „Wir können überall Maschinen kaufen und diese zu einer Produktions- bzw. Verpackungsanlage zusammenstellen. Die Software der meisten Maschinen ist jedoch nicht immer konsistent, weil sie von verschiedenen Softwarehäusern produziert wird. Dadurch gestaltet sich die Vernetzung dieser Maschinen, beispielsweise mit einem MES (Manufacturing Execution System) mitunter schwierig. Das bedeutet auch, dass Bediener und Servicetechniker in jede Maschine wieder erneut eingewiesen werden müssen. Richtlinien wie PackML sind für alle Beteiligten in der Industrie von Nutzen, sowohl für die Nutzer als auch für die Lieferanten von Produktionsmitteln.“


Über Qimarox
Qimarox ist ein marktführender Hersteller von Komponenten für Materialverarbeitungssysteme, die sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit kennzeichnen. Mit innovativen Konzepten, patentierter Technologie und permanenter Weiterentwicklung stellt das aus der Firma Nedpack hervorgegangene Unternehmen Qimarox mit Erfolg Produktförderer und Palettiermaschinen her, die sich durch Flexibilität und Produktivität bei einem geringen Total Cost of Ownership auszeichnen. Systemintegratoren und OEM-Hersteller aus aller Welt verwenden Qimarox-Maschinen in End-of-Line-Systemen und in Lager- und Orderpickingsystemen für verschiedene Branchen. Weitere Informationen finden Sie auf www.qimarox.com.


Qimarox simplifies integration with PackML guidelines


Qimarox adopts the PackML guidelines for the integration of machines into production and packaging lines. This means that the components of Qimarox are now even easier to integrate, operate and maintain. With PackML, the manufacturer of palletising modules and vertical conveyors, among other things, is responding to an increasing demand from the market. Almost all major consumer product manufacturers – including Nestlé, Procter & Gamble and PepsiCo – set PackML as a prerequisite for new production and packaging lines.‘PackML’ stands for Packaging Machine Language, a guideline drawn up by the Organization for Machine Automation and Control (OMAC). This organisation is supported by large, globally operating manufacturers of consumer products  such as Nestlé, Procter & Gamble and PepsiCo. In collaboration with system integrators, machine builders and technology suppliers, they want to create open standards for the vertical and horizontal integration of machines. ‘Horizontal integration’ refers to the interaction between the machines themselves (machine-to-machine communication), and ‘vertical integration’ to linking this with central control systems.

Qimarox’s alignment with PackML means that its palletisers, vertical conveyors and other machines are now even easier to integrate, operate and maintain. Manufacturers of consumer products using PackML as a guideline succeed in bringing new production and/or packaging lines into use three to four months earlier. They are seeing the total cost of ownership (TCO) of their systems fall significantly, while the overall equipment effectiveness (OEE) increases. System integrators and machine builders who incorporate Qimarox modules into their solutions also benefit from the simplified integration and acceleration of test procedures.

Conditions for innovation
Standardisation in the realisation of production and packaging lines is desperately needed. Standards allow manufacturers to shift gears quickly and adapt their production processes to the rapid changes in the market. OMAC is currently preparing to enable concepts such as plug-and-play and plug-and-produce in due course. ‘PackML increases the possibilities for innovation. If manufacturers want to update a system, they don’t need to modify the control system of an entire packaging line. They only need to concentrate on the parts that need to be updated,’ says Uwe Keiter, chairman of the OMAC Packaging Workgroup.

In order to take full advantage of new technologies such as the Internet of Things (IoT) or artificial intelligence (AI), standards are also indispensable. ‘Today, we can store and analyse data from different machines in the cloud. However, this is only really useful if we record the data identically, so that we can for example compare the performance of machines and calculate the OEE unequivocally. PackML makes that possible,’ says Keiter, who in his everyday life works as Business Development Director / Consumer Goods for technology provider Lenze.

Agreements in three areas
PackML comprises agreements in three areas. The first area concerns the status of the machine. If the status is ‘idle’, then it is ready to produce. With a start button, the operator can then actually start the machine, after which the status will change to ‘execute’. If there is a fault, the status will switch to ‘held’. Thanks to the uniform set of agreements, operators can operate a new machine without any training and service engineers can quickly find out which part of the production or packaging line has the problem.

The second area concerns the mode of operation of the machine. Is it set to ‘automatic’, ‘manual’ or ‘maintenance’? Thirdly and lastly, agreements have been made about the way in which data is exchanged between the machines themselves and with the overlying control system. This could include, for example, the speed of the machine: will it be specified in metres per second or in units per hour? It has also been established that each machine will only exchange data with the machines immediately before and after it in the line. ‘If machine B has a fault and the status jumps to ‘held’, this is only passed on to machine A and C, but not to machine D. Machines A and C can respond to this by reducing their speed, which means that the status will change to ‘suspended’. Machine C in turn passes this status on to machine D’, explains Keiter.

PackML as a prerequisite
PackML offers advantages not only for end users and system integrators, but also for Qimarox and other machine builders. The OMAC guidelines make it easier to also design the control system of machines in a modular way. When upgrading, they only need to modify the module, not the complete machine. This reduces the time needed for testing and troubleshooting. In a factory acceptance test, there is no longer any need to test the communication with other machines, which can result in time savings of 60%. There is also no need to keep reinventing the wheel when programming the machine: 80% of the software can be reused.

By adhering to PackML, Qimarox is responding to market demand. ‘More and more manufacturers of consumer products are including PackML as a precondition in their request for a quotation. By meeting PackML’s specifications as standard, we make it easier for our own customers – system integrators and machine builders – to meet these requirements,’ says Jaco Hooijer, Operations Manager at Qimarox. ‘In addition, we recognise the importance of standardisation in the industry. By becoming a member of OMAC we want to contribute to the further spread and adoption of PackML’.

Everyone benefits
OMAC is happy with the registration of Qimarox. More and more machine builders are adopting PackML, according to Keiter. ‘We can buy machines anywhere and link them together to form a production or packaging line. However, most machines’ software is not consistent, simply because it was created by different programmers. This makes it difficult to connect these machines to, for example, a MES (Manufacturing Execution System). It also means that operators and service engineers have to be re-trained for each machine. Everyone in the industry benefits from guidelines like PackML, both users and suppliers of production resources’.


About Qimarox
Qimarox is a leading manufacturer of components for material handling systems characterised by ruggedness and reliability. Innovative concepts, patented technologies and continuous development allow Qimarox (which emerged from Nedpack) to manufacture product lifts and palletisers that combine flexibility and productivity with a low total cost of ownership. System integrators and original equipment manufacturers from across the globe use the machinery of Qimarox in end-of-line systems and storage and order picking systems in various industries. Please visit www.qimarox.com for more information.