vrijdag 29 oktober 2021

SEW-EURODRIVE interview Qimarox

 

Recentelijk heeft SEW-EURODRIVE een van onze engineers geïnterviewd, lees hieronder het resultaat van het interview.

hr7 palletiseermachine

Compacte, ruimtebesparende schakelkasten en maar twee kabels voor communicatie en voeding gaven deze klant de mogelijkheid om eenvoudig en met minder ruimte de nieuw geleverde aandrijvingen snel in gebruik te nemen. Bij toeval kende de machineleverancier de decentrale technieken en producten van SEW-EURODRIVE. Hij gebruikt die zelf al jaren waardoor het bedrijf snel ontwerpt, opbouwt, test, afbreekt en levert.

SEW-qimarox

Legoblokken

Berry Jansen, software engineer bij R&D, werkt al 15 jaar bij Qimarox en hij nam het hele maakproces van het bedrijf onder de loep, met speciale aandacht voor standaardisatie en het maken van modulaire en herbruikbare producten. “We willen modulair bouwen en zo de herbruikbaarheid van systeemcomponenten vergroten en de doorlooptijd verkorten. Vandaar dat decentrale techniek voor ons interessant is. Deze past in onze strategie om met ‘legoblokken’ een systeem op te bouwen. De klant wil de ontbrekende legoblokjes van ons krijgen.” Die levert Qimarox dus met haar modules. “Met ons brede productengamma kunnen we samen met onze partners (OEM’ers en system integrators) elke eindgebruiker – overal ter wereld – bereiken en bedienen. Vanwege de standaardisatie van al onze producten kan er altijd snel – klantspecifiek – een machine worden geconfigureerd. En onze partners hoeven zelf niets te ontwikkelen.”

De voordelen van decentrale techniek


“Wat in de schakelkast zit, is nu praktisch altijd hetzelfde”, aldus Jansen. “Dan wordt deze dus een vast kostenplaatje, verloopt het calculeren sneller en blijft het overzichtelijk voor klanten. Dat is niet het enige voordeel. Beter testen is mogelijk aangezien de ‘legoblokken’ al compleet bedraad zijn en deze modules zonder schakelkast getest kunnen worden. Dat bespaart tijd in de opstartfase. Daarnaast is de leercurve voor integrators is ook lager, want ze krijgen een complete set. Ze hoeven – kort door de bocht gezegd – alleen nog maar de scope van bijvoorbeeld afmeting en gewicht, of de overbrengingsverhouding in te stellen. Ook het uitwisselen van onderdelen is gemakkelijker.”

En dit is nog niet alles. De schakelkast is doorgaans qua grootte nog maar een vierde van de grootte van de schakelkast bij centrale installaties, ca. 1 m breed in plaats van doorgaans 4 tot 5 m. Jansen: “En we kunnen gemiddeld zo’n 75% aan kabels besparen. Voor de palletiser hebben we nu nog maar 10 kabels nodig in plaats van 40. Dit levert forse besparingen op in installatie-uren en in kabelmateriaal, vooral als het om afgeschermde kabels gaat, met het oog op elektromagnetische compatibiliteit.

Samenwerking met SEW-EURODRIVE

De samenwerking met SEW-EURODRIVE dateert vanaf het begin. Jansen: “De eerste machines die wij fabriceerden, waren uitgerust met aandrijvingen van SEW. Door de goede service en het actief meedenken in oplossingen binnen onze branche heeft SEW zich bewezen als betrouwbare partner. Omdat Qimarox wereldwijd levert, is het belangrijk dat een partner als SEW dat ook doet en kan ondersteunen wanneer nodig.”

De decentrale techniek is niet door SEW-EURODRIVE uitgevonden, maar SEW heeft dankzij jaren ervaring en uitgebreide kennis producten ontwikkeld waarmee machinebouwers en fabrikanten steeds sneller en goedkoper productielijnen kunnen maken.

Lowrunner LR3
Een bekend product is de Lowrunner LR3, een compacte palletiseercel die een grote verscheidenheid aan producten kan verwerken. Door de unieke manier van laag-formeren – het plaatsen van producten in een laag – kunnen nagenoeg alle patronen worden gemaakt. De machine stelt zichzelf volledig automatisch in. Door middel van HMI (human-machine-interface) kunnen ook bestaande patronen worden aangepast. Maar de gebruiker kan ook volledig nieuwe patronen aanmaken door eenvoudig de productmaten in te geven waarna de software een aantal patronen genereert. De gebruiker kiest zijn voorkeurpatroon en de machine gaat vervolgens de producten conform dit patroon verwerken. Allemaal zonder tussenkomst van een programmeur.

Lowrunner LR3 palletiseermachine van Qimarox

Ambities

Qimarox heeft grote ambities. Het bedrijf wil als marktleider de groei op het gebied van vertikaaltransporteurs voortzetten en het marktaandeel voor palletizers flink vergroten.

  

Jansen: “Verder blijven we werken aan verbreding van ons productportfolio. Sleutelbegrippen hierbij zijn innovatie, standaardisering, verbeteringen in de breedte, breder inzetbare machines en capaciteitsvergroting om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden, met name in de intralogistiek. Door standaardisatie is voor de gebruiker de kwaliteit geborgd en zijn onze producten overal ter wereld beschikbaar voor de beste prijs. Samenwerking met lokale integratiepartners zorgt voor de gewenste ondersteuning.”

dinsdag 5 oktober 2021

SEW-EURODRIVE Interviews Qimarox

Recently SEW-EURODRIVE interviewed one of our engineers. Read the result of the interview below.hr7 palletiseermachine

Compact, space-saving control cabinets and only two cables for communication and power supply gave this customer the possibility to quickly commission the newly delivered drives with less space. By chance, the machine supplier was aware of SEW-EURODRIVE's decentralized technologies and products. Qimarox has been using these himself for years, allowing the company to design, build, test, de-install, and deliver quickly.

SEW-qimarox

Lego blocks    

Berry Jansen, a software engineer at R&D, has been working at Qimarox for 15 years and he examined the entire manufacturing process of the company, with a special focus on standardization and making modular and reusable products. “We want to build modularly, increasing the reusability of system components and reducing lead times. Hence, decentralized technology is of interest to us. This fits in with our strategy to build a system with 'Lego blocks'. The customer wants to get the missing Lego blocks from us.” Qimarox, therefore, supplies them with its modules. “With our broad product range, together with our partners (OEMs and system integrators) we can reach and serve every end-user - anywhere in the world. Because of the standardization of all our products, a machine can always be configured quickly - customer-specific. And our partners don't have to develop anything themselves.”

The advantages of decentralized technology

“What's in the control cabinet is now practically always the same,” says Jansen. “Then it becomes a fixed cost, the calculation is faster and it remains clear and simple for customers. That's not the only advantage. Better testing is possible since the 'Lego blocks' are already completely wired and these modules can be tested without a control cabinet. This saves time in the start-up phase. In addition, the learning curve for integrators is also lower, because they get a complete set. In short, they only need to set the scope of size and weight or the transmission ratio. Also, exchanging parts is easier."

And this is not all. In terms of size, the control cabinet is only a quarter of the size of the control cabinet in central installations, about 1 m wide instead of 4 to 5 m. Jansen: “And we can save an average of 75% on cables. For the palletizer, we now only need 10 cables instead of 40. This results in substantial savings in installation hours and cable material, especially when it comes to shielded cables, also in context of the electromagnetic compatibility.

Cooperation with SEW-EURODRIVE

The cooperation with SEW-EURODRIVE dates back to the beginning. Jansen: “The first machines we manufactured were equipped with SEW drives. SEW has proven itself as a reliable partner due to the good service and active thinking about solutions within our sector. Since Qimarox delivers worldwide, it is important that a partner like SEW does the same and can support when needed."

Decentralized technology was not invented by SEW-EURODRIVE, but SEW, thanks to years of experience and extensive knowledge, has developed products that allow machine builders and manufacturers to make production lines ever faster and cheaper.

Lowrunner LR3

A well-known product is the Lowrunner LR3, a compact palletizing cell that can handle a wide variety of products. Because of the unique way of layer-forming - placing products in a layer - almost all patterns can be made. The machine sets itself up fully automatically. Existing patterns can also be modified through HMI (human-machine interface). But the user can also create completely new patterns by simply entering the product dimensions after which the software generates several patterns. The user chooses his preferred pattern and the machine will then process the products according to this pattern. All is done without the intervention of a programmer.

Lowrunner LR3 Palletizer made by Qimarox

Ambitions

Qimarox has great ambitions. As the market leader, the company intends to continue its growth in the field of vertical conveyors and significantly increase its market share for palletizers.

  \

Jansen: “We will also continue to work on broadening our product portfolio. Key concepts are innovation, standardization, improvements in width, more widely deployable machines, and capacity expansion to be able to offer more added value, especially in intralogistics. Standardization ensures quality for the user and makes our products available worldwide at the best price. Cooperation with local integration partners ensures the desired support."