vrijdag 3 december 2021

 Met een nieuwe entresolvloer is DeltaStar Nutrients erin geslaagd de orderpickcapaciteit flink uit te breiden. De onbetwiste eyecatcher in het Venlose magazijn is de Prorunner mk5 van Qimarox, die kunststof bakken van de entresolvloer naar de begane grond transporteert. System integrator Eslogic heeft deze verticale transporteur in slechts drie dagen geïnstalleerd en geïntegreerd. Peter Gatzen van DeltaStar is blij met de aanschaf. “Dit is een betrouwbaar, doeltreffend en eenvoudig systeem dat perfect past in onze operatie.”

 In 1994 was DeltaStar Nutrients een van de eerste pioniers in voedingssupplementen. De groothandel startte met het importeren van hoogwaardige voedingssupplementen van Amerikaanse merken als Natures Plus en Allergy Research Group. “Inmiddels beschikken we over een assortiment van bijna duizend artikelen, waaronder een eigen productlijn met de naam Vitaplex. We leveren aan artsen, therapeuten en hun patiënten in alle Duitstalige landen en de Benelux”, vertelt Peter Gatzen, CEO van DeltaStar.

 In 2019 verhuisde de groothandel naar een nieuw pand op de Brightlands Campus in Venlo. Het oude magazijn was te klein geworden en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. “Hier zitten we in een omgeving met kennisinstellingen, onderzoekslaboratoria en bedrijven op het gebied van voeding en gezondheid. Dat nodigt uit tot samenwerking. Bovendien hebben we nu een representatief pand waar we graag artsen en therapeuten ontvangen”, verklaart Gatzen.

 Meer capaciteit met extra verdieping

In het nieuwe magazijn lopen de orderpickers met karren langs de legbordstellingen om de bestelde producten te verzamelen in kunststof bakken. Voor het transport van de bakken naar de inpakafdeling heeft DeltaStar de hulp van Eslogic ingeschakeld. Deze system integrator heeft in de zomer van 2019 een eenvoudig maar doeltreffend systeem met een rollenbaan en zes inpaktafels geïnstalleerd.

 Nog geen jaar na de ingebruikname moest DeltaStar alweer op zoek naar uitbreiding van de orderpickcapaciteit. De reden was de snelle groei en de toename van het aantal stock keeping units (SKU’s). “We hebben besloten een extra verdieping te creëren door de bouw van een entresolvloer”, legt Gatzen uit. “Dat leidde tot een nieuwe uitdaging: het verticaal transport van de kunststof bakken van de entresolvloer naar de begane grond. Hiervoor hebben we opnieuw Eslogic om hulp gevraagd.”

 Veel minder ruimtebeslag

Eslogic heeft verschillende opties in kaart gebracht, waaronder rollenbanen en bandtransporteurs. Die hebben als nadeel dat het hoogteverschil alleen met een kleine hellingshoek kan worden overbrugd. “Dat betekent dat een rollenbaan of bandtransporteur relatief veel ruimte in beslag neemt. Daarom ging de voorkeur uit naar een goederenlift. De investeringskosten zijn hoger, maar het ruimtebeslag veel minder”, vertelt Paul Zeebregts, eigenaar van Eslogic.

 De keuze viel op de Prorunner mk5 van Qimarox. Deze verticale conveyor bestaat uit meerdere productdragers die een omloop maken volgens het paternoster-principe. De productdragers pakken de kunststof bakken op van een rollenbaan op de entresolvloer en zetten die weer af op een rollenbaan op de begane grond. Vervolgens kunnen de bakken twee kanten op: richting de legbordstellingen voor de ontbrekende producten of rechtstreeks naar de inpaktafels.

 Echte eyecatcher

Voordat de keuze werd gemaakt, hebben Eslogic en DeltaStar samen een bezoek gebracht aan het democentrum van Qimarox in Harderwijk. Daar raakten ze snel overtuigd. “We hadden een conventionele productlift kunnen inzetten, maar dit is een elegant en eenvoudig systeem met vergelijkbare investeringskosten”, vertelt Zeebregts, die bijval krijgt van Gatzen. “De Prorunner mk5 is een echte eyecatcher in ons magazijn. Dat is belangrijk, want wij willen kwaliteit uitstralen, ook in de logistiek.”

 De Prorunner mk5 van DeltaStar is 5,20 meter hoog. Het eerste ontwerp telde twee productdragers, maar met het oog op de groei is dat uitgebreid tot vijf. Daardoor kan de verticale transporteur maar liefst 1200 kunststof bakken per uur verplaatsen, veel meer dan de capaciteit die de Venlose groothandel op dit moment nodig heeft. “Maar het gaat ons niet om de capaciteit”, stelt Gatzen. “Het belangrijkste is dat we een betrouwbaar, doeltreffend en in essentie eenvoudig systeem hebben dat perfect past in onze operatie en onze filosofie.”

 Conform planning en begroting

Voor Eslogic betekende de installatie van de Prorunner mk5 de eerste samenwerking met Qimarox. Die samenwerking is uitstekend bevallen en verlopen conform planning en begroting zonder tegenvallers. “De transporteur is op tijd geleverd en was binnen drie dagen gebruiksklaar. De machine beschikt over slechts één elektromotor en ingebouwde, bekabelde sensoren met één aansluitingspunt. Aansluiting op de besturingskast was snel en eenvoudig”, legt Zeebregts uit.

 De door Eslogic ontwikkelde besturingssoftware zorgt ervoor dat de transporteur van Qimarox en de rollenbanen voor in- en uitvoer van bakken perfect met elkaar samenwerken. “We hebben de besturing zo ontworpen dat de transporteur automatisch stopt als er even geen aanvoer is. Daardoor wordt geen onnodig energie verspild”, zegt Zeebregts. Dat spreekt Gatzen bijzonder aan. “Wij zitten hier in een energieneutraal pand zonder gasaansluiting en met zonnepanelen. Duurzaam omgaan met grondstoffen en energie staat hoog op ons prioriteitenlijstje.” Een ander voordeel van de lift is dat de lift werkt volgens het paternoster principe, dat houdt in dat de (lege) lift zelf altijd in evenwicht is daardoor wordt er alleen energie verbruikt voor het heffen van het product. Hierdoor kan een relatief kleine aandrijving volstaan voor het heffen van meerdere productdragers.

 Concurrerende prijs

De Prorunner mk5 werkt uitstekend. De betrouwbaarheid is erg hoog, storingen komen vrijwel niet voor. Bijkomend voordeel: de verticale transporteur maakt weinig geluid, wat wel zo fijn is voor de orderpickers op de werkvloer. “Het is een standaard oplossing met bewezen technologie en een concurrerende prijs van een leverancier met veel ervaring”, benadrukt Zeebregts. Gatzen: “Ik ben er trots op dat we deze verticale transporteur in ons magazijn hebben staan. Dit is een oplossing waarmee ook veel andere bedrijven hun efficiëntie flink kunnen verbeteren.”
DeltaStar increases order-picking capacity with Qimarox vertical conveyor

 

DeltaStar Nutrients has successfully expanded its order picking capacity with a new mezzanine floor. The undisputed eye-catcher in the Venlo warehouse is the Prorunner mk5 from Qimarox, which transports plastic containers from the mezzanine to the ground floor. System integrator Eslogic installed and integrated this vertical conveyor in just three days. Peter Gatzen of DeltaStar is happy with the purchase. “This is a reliable, simple and clear system that fits perfectly into our business operations.”

 In 1994, DeltaStar Nutrients was one of the first pioneers in nutritional supplements. The company began importing high-quality nutritional supplements from American brands such as Natures Plus and Allergy Research Group. “We now offer an assortment of almost a thousand products, including our own product line Vitaplex. We supply doctors, therapists and their patients in all German-speaking countries and the Benelux,” says Peter Gatzen, CEO of DeltaStar.

 In 2019, the wholesaler moved to new premises on the Brightlands Campus in Venlo. The old warehouse had become too small and no longer met today's requirements. “Our new accommodation is located in an environment with knowledge institutions, research laboratories and companies that specializes in the field of nutrition and health. That invites collaboration. In addition, we now have a representative building in which we are happy to receive doctors and therapists”, explains Gatzen.

 More capacity with an extra floor

In the new warehouse, order pickers walk along the products with carts to collect them in plastic containers. DeltaStar has asked the help of Eslogic for the transport of the containers to the packing department. In the summer of 2019, this system integrator installed a simple but effective system with a roller conveyor and six packing tables.

 Less than a year after commissioning, DeltaStar was once again looking to expand its order picking capacity. The reason was the rapid growth and increase in the number of Stock Keeping Units (SKUs). “We decided to create an extra floor by building a mezzanine,” explains Gatzen. “This includes a new challenge: vertically transporting the plastic containers from the mezzanine to the ground floor. We have again asked Eslogic for help.”

 Much less space occupied

Eslogic has mapped out various options, including roller conveyors and belt conveyors. These have the disadvantage that the difference in height can only be bridged with a small angle of inclination. This means that a roller conveyor or a belt conveyor takes up a lot of space. That is why a vertical product lift was preferred. The investment costs are higher, but the space required is much less,” explains Paul Zeebregts, owner of Eslogic.

 The choice was made to use a Prorunner mk5 from Qimarox. This vertical conveyor consists of several forks (product carriers) that circulate according to the paternoster principle. The forks pick up the plastic containers from a roller conveyor on the mezzanine floor and deposit them on a roller conveyor on the ground floor. The container can then go in two directions: towards the racks for the missing products or directly to the packing tables.

 Real eye-catcher

Before the choice was made, Eslogic and DeltaStar visited the Qimarox Headquarters in Harderwijk together to have a demo presentation. They were quickly convinced once they saw the Prorunner mk5. “We could also have used a conventional product lift, but this is an elegant and simple system with comparable investment costs,” says Zeebregts, who is supported by Gatzen. “The Prorunner mk5 is a real eye-catcher in our warehouse. That is important, because we want to emanate quality, also in logistics.”

 The Prorunner mk5 from DeltaStar is 5.20 meters high. The first design had two product carriers, but has been expanded to five for expected growth in the future. By expanding it from two to five, the vertical conveyor can handle as many as 1200 plastic containers per hour, much more than the capacity that the Venlo wholesaler needs at the moment. “The capacity is not the most important aspect for us,” says Gatzen. "The most important thing is that we have a reliable, effective and simple system that fits perfectly within our operation and our philosophy."

 In accordance with planning and budget

For Eslogic, the installation of the Prorunner mk5 marked the first collaboration with Qimarox. The collaboration went very well and went according to plan and budget without any setbacks. “The Prorunner mk5 was delivered on time and was ready for use within three days. The machine has only one electric motor and built-in, wired sensors with one connection point. Making the connection to the control cabinet was quick and easy,” explains Zeebregts.

 The by Eslogic developed control software ensures that the Qimarox Prorunner mk5 and the roller conveyors for the infeed and outfeed of containers work together perfectly. “We have designed the controls in such a way that the conveyor automatically stops if there is no product infeed for a while. As a result, no unnecessary energy is wasted,” says Zeebregts. That particularly appeals to Gatzen. “We are here in an energy-neutral building without a gas connection and with solar panels. Sustainable use of raw materials and energy is high on our priority list.” Another advantage of the product lift is that the lift works according to the paternoster principle, which means that the (empty) lift itself is always in balance, so energy is only used for lifting the product. As a result, a relatively small drive can suffice for lifting several product carriers.

 Competitive price

The Prorunner mk5 works excellent. The reliability of the machine is very high, malfunctions are almost non-existent. An additional advantage: the vertical conveyor makes little noise, which is great for the order pickers on the work floor. “It is a standard solution with proven technology and a competitive price from a supplier with a lot of experience,” emphasizes Zeebregts. Gatzen: “I am proud to have this vertical conveyor in our warehouse. This is a solution that many other companies can use to improve their efficiency.”https://www.qimarox.com/case/casestudy-eslogic-qimarox-deltastar-increases-order-picking-capacity-with-qimarox-vertical-conveyor/