donderdag 8 december 2016

Qimarox puede transportar mayores volúmenes gracias a un nuevo vehículo combinado de Categoría BE

Qimarox ha adquirido un nuevo vehículo combinado de Categoría BE para el transporte de componentes. El remolque especial de la Categoría BE, fabricado por Carrosserie Bakker en Montfoort, permite al fabricante de paletizadores y sistemas de transporte vertical realizar transportes de un volumen mucho mayor que antes. El conductor Kaj Hannessen (a la izquierda en la foto) recibía las llaves de la cabeza tractora Iveco Daily y el remolque de Categoría BE la pasada semana.Qimarox contaba con una Mercedes-Benz Sprinter con remolque, pero ésta necesitaba un relevo con urgencia. Después de valorar diversas opciones, finalmente Qimarox se decidió por este nuevo vehículo combinado de Categoría BE. El remolque especial ofrece más espacio que la antigua Sprinter con remolque, por lo que la empresa de Harderwijk puede realizar ahora transportes de un volumen mayor. Las lonas correderas permiten cargar y descargar el remolque por los laterales, lo que es ideal para los componentes largos que Qimarox a menudo transporta.

Qimarox utilizará el vehículo combinado principalmente para recoger pequeños envíos de proveedores que no cuentan con transporte propio. Normalmente, Qimarox también recoge componentes no estándar que no se producen en serie. Dado que el nuevo vehículo combinado de Categoría BE puede transportar un volumen de componentes mayor que antes, el transporte puede ser organizado de una manera más eficiente, por ejemplo, combinando múltiples envíos.

Acerca de Qimarox


Qimarox es un fabricante líder de componentes para sistemas de manipulación de materiales que se caracterizan por su robustez y fiabilidad. Gracias a conceptos innovadores, tecnologías patentadas y un desarrollo continuo, Qimarox (que nació de Nedpack) consigue fabricar elevadores de productos y paletizadores que combinan flexibilidad y productividad con un bajo coste de propiedad. Integradores de sistemas y fabricantes de equipos originales de todo el mundo utilizan la maquinaria de Qimarox en sistemas de embalaje de fin de línea, de almacenamiento y de preparación de pedidos en diversos sectores. Para más información, visite www.qimarox.com.

Qimarox com maior capacidade de transporte no novo veículo de categoria BE

A Qimarox adquiriu um novo veículo da categoria BE para o transporte de peças. O reboque especial para a categoria BE, construído pela Carrosserie Bakker em Montfoort, permite ao fabricante de paletizadores e sistemas de transporte vertical transportar muito mais do que antes. Na semana passada, o condutor Kaj Hannessen (à esquerda na fotografia) recebeu as chaves do veículo trator Iveco Daily e do reboque da categoria BE.A Qimarox utilizava uma Mercedes-Benz Sprinter com reboque, mas estava a necessitar urgentemente de ser substituída. Depois de analisar as diversas opções, a Qimarox acabou por escolher este novo veículo combinado da categoria BE. O reboque especial oferece mais espaço do que a antiga Sprinter com reboque, por isso agora a empresa de Harderwijk pode transportar ainda mais. As cortinas deslizantes permitem carregar e descarregar o reboque pela parte lateral, apresentando-se como a solução ideal para os componentes de maior comprimento que são frequentemente transportados pela Qimarox.A Qimarox vai utilizar o veículo combinado para recolher, principalmente, pequenas entregas nos fornecedores que não fornecem transporte. Geralmente, a Qimarox também recolhe componentes não standard que não são produzidos em série. Com a maior capacidade de transporte do novo veículo combinado da categoria BE é possível organizar o transporte de forma mais eficiente, através da conjugação de vários envios em simultâneo.

Sobre a Qimarox


A Qimarox é um fabricante líder de componentes para sistemas de manuseamento de materiais caracterizados pela sua robustez e fiabilidade. Os conceitos inovadores, as tecnologias patenteadas e o desenvolvimento contínuo permitem à Qimarox (que emergiu da Nedpack) fabricar transportadores verticais e paletizadores que conjugam flexibilidade e produtividade com reduzidos custos de operação e manutenção. Os integradores de sistemas e os fabricantes de equipamento original de todo o mundo utilizam a maquinaria da Qimarox em sistemas de fim de linha, armazenamento e recolha de encomendas em diversas indústrias. Visite www.qimarox.com para mais informações.

Firma Qimarox przewozi więcej z nowym zespołem pojazdów kategorii BE

Firma Qimarox dokonała zakupu nowego zespołu pojazdów kategorii BE do przewozu części. Specjalna przyczepa kategorii BE, stworzona przez firmę Carrosserie Bakker w Montfoort, umożliwia producentowi paletyzatorów i pionowych systemów transportowych przewóz jeszcze większej ilości produktów. Kierowca Kaj Hannessen (na zdjęciu po lewej) w zeszłym tygodniu otrzymał klucze do ciągnika siodłowego Iveco Daily oraz przyczepy kategorii BE.Wcześniej firma Qimarox dysponowała samochodem Mercedes-Benz Sprinter z przyczepą, jednak konieczna była jego pilna wymiana. Po zapoznaniu się z różnymi opcjami, firma Qimarox zdecydowała się ostatecznie na zakup nowego zespołu pojazdów kategorii BE. Specjalna przyczepa oferuje większą ilość miejsca niż Mercedes-Benz Sprinter z przyczepą, dzięki czemu firma z Harderwijk jest obecnie w stanie przewozić jeszcze więcej. Przesuwne kurtyny umożliwiają załadunek i rozładunek przyczepy po bokach, co stanowi idealne rozwiązanie dla długich elementów, transportowanych często przez firmę Qimarox.

Firma Qimarox będzie przede wszystkim wykorzystywać ten zespół pojazdów do odbioru mniejszych dostaw od dostawców, którzy nie dysponują własnymi środkami transportu. Firma Qimarox zajmuje się zwykle również odbiorem niestandardowych komponentów, które nie są produkowane seryjnie. Ponieważ nowy zespół pojazdów kategorii BE może przewozić więcej niż wcześniej, transport może przebiegać w sposób bardziej wydajny i zorganizowany, na przykład poprzez łączenie wielu przesyłek.

O firmie Qimarox


Qimarox jest wiodącym producentem komponentów do systemów obsługi materiałów, charakteryzujących się wytrzymałością i niezawodnością. Innowacyjne koncepcje, opatentowane technologie oraz nieustanny rozwój umożliwiają firmie Qimarox (która przekształciła się z firmy Nedpack) wytwarzanie podnośników do produktów oraz paletyzatorów, łączących w sobie elastyczność i wydajność przy niskim całkowitym koszcie utrzymania. Integratorzy systemowi, a także producenci oryginalnego sprzętu z całego świata wykorzystują maszyny firmy Qimarox w gotowych systemach oraz systemach magazynowania i kompletacji zamówień w rozmaitych branżach. Aby uzyskać dalsze informacje, odwiedź stronę www.qimarox.com.

Qimarox aumenta la capacità di trasporto con il nuovo veicolo combinato motrice e rimorchio

Qimarox ha acquistato un nuovo combinato per il trasporto dei componenti. Lo speciale combinato motrice e rimorchio, realizzato da Carrosserie Bakker di Montfoort, offre al produttore di pallettizzatori e di sistemi di trasporto verticali la possibilità di aumentare la capacità di trasporto. Il conducente Kaj Hannessen (a sinistra nella foto) ha ricevuto settimana scorsa la chiave dell'Iveco Daily Trekker con il rimorchio.Qimarox aveva un Mercedes-Benz Sprinter con rimorchio, ma era assolutamente necessario sostituirlo. La ricerca di un nuovo veicolo ha messo Qimarox sulle tracce di questo combinato motrice e rimorchio. Lo speciale rimorchio è più spazioso rispetto al precedente Sprinter con rimorchio, così ora l'azienda di Harderwijk può aumentare la capacità di trasporto. I teloni scorrevoli consentono di caricare e scaricare il rimorchio dai lati, una soluzione ideale per i componenti lunghi che spesso Qimarox trasporta.Qimarox ha scelto il veicolo combinato soprattutto per il prelievo di piccole spedizioni (parziali) presso i fornitori che non forniscono servizi di trasporto. Anche i componenti non standard, che quindi non vengono prodotti in serie, in genere vengono ritirati dalla stessa Qimarox. Dato che il nuovo veicolo combinato può gestire una capacità maggiore di trasporto, il trasporto verrà organizzato con maggiore efficienza, ad esempio combinando diverse spedizioni.

Informazioni su Qimarox


Qimarox è un importante produttore di componenti per i sistemi di movimentazione del materiale caratterizzati da robustezza e affidabilità. Grazie ai concetti innovativi, alle tecnologie brevettate e allo sviluppo continuo, Qimarox, nata come diramazione di Nedpack, produce montacarichi e pallettizzatori che abbinano flessibilità e produttività a un costo totale di proprietà contenuto. I system integrator e gli OEM (Original Equipment Manufacturers, produttori di apparecchiature originali) di tutto il mondo impiegano i macchinari Qimarox in sistemi di fine linea e in sistemi di magazzinaggio e di suddivisione in diversi settori. Per maggiori informazioni visitare il sito Web www.qimarox.com.

Qimarox transportiert mehr dank neuer Fahrzeugkombination

Qimarox hat eine neue BE-Kombination für den Transport von Komponenten und Ersatzteilen angeschafft. Der spezielle BE-Trailer, gebaut von Carrosserie Bakker aus Montfoort (Niederlande), bietet dem Hersteller von Palettiermaschinen und vertikalen Transportsystemen die Möglichkeit, mehr als bisher zu transportieren. Fahrer Kaj Hannessen (links auf dem Fojto) durfte den Schlüssel der Iveco Daily-Zugmaschine, die den BE-Trailer zieht, in der vergangenen Woche in Empfang nehmen.Qimarox verfügte über einen Mercedes-Benz Sprinter mit Anhänger. Allerdings war dieser Lieferwagen dringend austauschbedürftig. Bei der Suche nach einem neuen Fahrzeug wurde Qimarox auf diese BE-Kombination aufmerksam. Der spezielle Trailer bietet mehr Platz als der alte Sprinter mitsamt Anhänger, sodass das Unternehmen aus Harderwijk nun mehr transportieren kann. Die Schiebeplanen bieten die Möglichkeit, den Trailer von den Seiten zu be- und entladen - ideal für die langen Komponenten, die Qimarox oft zu transportieren hat.

Qimarox setzt die Fahrzeugkombination hauptsächlich zur Abholung von kleineren (Teil-)Sendungen bei Zulieferern ein, die selbst keine Transportleistungen anbieten. Auch Komponenten, die nicht zum Standard gehören und somit nicht serienmäßig hergestellt werden, holt Qimarox in der Regel selbst ab. Weil die neue BE-Kombination mehr als bisher transportieren kann, lässt sich der Transport wirtschaftlicher organisieren. So können zum Beispiel mehrere Sendungen kombiniert werden.

Über Qimarox


Qimarox ist ein marktführender Hersteller von Komponenten für Materialverarbeitungssysteme, die sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit kennzeichnen. Mit innovativen Konzepten, patentierter Technologie und permanenter Weiterentwicklung stellt das aus der Firma Nedpack hervorgegangene Unternehmen Qimarox mit Erfolg Produktförderer und Palettiermaschinen her, die sich durch Flexibilität und Produktivität bei einem geringen Total Cost of Ownership auszeichnen. Systemintegratoren und OEM-Hersteller aus aller Welt verwenden Qimarox-Maschinen in End-of-Line-Systemen und in Lager- und Orderpickingsystemen für verschiedene Branchen. Weitere Informationen finden Sie www.qimarox.com.

Qimarox transporte plus avec son nouveau semi-remorque de catégorie BE

Pour le transport de pièces, Qimarox a investi dans un nouveau semi-remorque de catégorie BE. La catégorie BE spéciale de la remorque construite par Carrosserie Bakker à Montfoort, permet au fabricant de palettiseurs et de systèmes de convoyeurs verticaux d'augmenter sa capacité de transport. Kaj Hannessen, le chauffeur (à gauche sur la photo) a reçu la semaine dernière les clés du tracteur Iveco Daily et de la remorque de catégorie BE.


Qimarox possédait un Sprinter Mercedes-Benz avec remorque, mais il était urgent de le remplacer. Après avoir envisagé plusieurs options, Qimarox a opté pour un semi-remorque de la nouvelle catégorie BE. La remorque spéciale offre plus de place que l'ensemble Sprinter + remorque précédent, ainsi, la société d'Harderwijk est en mesure de transporter plus de marchandises. Les bâches latérales rabattables permettent à la remorque d'être chargée et déchargée des deux côtés, ce qui est idéal pour les composants en longueur que Qimarox doit souvent transporter.

Qimarox doit principalement utiliser ce semi-remorque pour enlever les livraisons de fournisseurs qui ne proposent pas leur propre transport. Habituellement, Qimarox enlève également les composants non standard qui ne sont pas produits en série. Étant donné que ce semi-remorque de la nouvelle catégorie BE peut transporter plus qu'auparavant, nous pouvons organiser les transports de manière plus efficace par ex. en combinant plusieurs opérations.


À propos de QimaroxQimarox est un fabricant leader de composants synonymes de robustesse et de fiabilité pour les systèmes de manutention des marchandises. Des conceptions innovantes, des technologies brevetées et un développement continu permettent à Qimarox (filiale de la société Nedpack) de fabriquer des ascenseurs à produits et des palettiseurs qui associent flexibilité et productivité à un faible coût total de possession. Les intégrateurs de systèmes et les fabricants OEM du monde entier utilisent les machines de Qimarox en bout de chaîne des systèmes de production, de stockage et de préparation des commandes dans différentes industries. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.qimarox.com.

Qimarox transports more with new Category BE combination vehicle

Qimarox has purchased a new Category BE combination vehicle for the transport of parts. The special Category BE trailer, built by Carrosserie Bakker in Montfoort, allows the manufacturer of palletisers and vertical transport systems to transport more than before. Driver Kaj Hannessen (left on the photo) was given the keys to the Iveco Daily tractor unit and Category BE trailer last week.


Qimarox had a Mercedes-Benz Sprinter with trailer, but this was urgently in need of replacement. After looking at various options, Qimarox eventually settled on this new Category BE combination vehicle. The special trailer offers more space than the old Sprinter plus trailer, so the company from Harderwijk can now transport even more. The sliding curtains allow the trailer to be loaded and unloaded from the sides, which is ideal for the long components Qimarox often conveys.

Qimarox will primarily use the combination vehicle to pick up smaller deliveries from suppliers that do not provide their own transport. Qimarox usually also picks up non-standard components, which are not produced in series. Because the new Category BE combination vehicle can transport more than before, transport can be more efficiently organised, for example, by combining multiple shipments.


 About Qimarox

Qimarox is a leading manufacturer of components for material handling systems characterised by ruggedness and reliability. Innovative concepts, patented technologies and continuous development allow Qimarox (which emerged from Nedpack) to manufacture product lifts and palletisers that combine flexibility and productivity with a low total cost of ownership. System integrators and original equipment manufacturers from across the globe use the machinery of Qimarox in end-of-line systems and storage and order picking systems in various industries. Please visit www.qimarox.comfor more information.

Qimarox vervoert meer met nieuwe BE-combinatie

Qimarox heeft een nieuwe BE-combinatie voor het transport van onderdelen aangeschaft. De speciale BE-trailer, gebouwd door Carrosserie Bakker uit Montfoort, biedt de fabrikant van palletiseermachines en verticaal transportsystemen de mogelijkheid om meer te vervoeren dan voorheen. Chauffeur Kaj Hannessen (links op de foto) mocht de sleutel van de Iveco Daily Trekker met daarachter de BE-trailer afgelopen week in ontvangst nemen.Qimarox had de beschikking over een Mercedes-Benz Sprinter met aanhanger, maar deze bestelauto was dringend aan vervanging toe. De zoektocht naar een nieuw voertuig zette Qimarox op het spoor van deze BE-combinatie. De speciale trailer biedt meer ruimte dan de oude Sprinter inclusief aanhanger, zodat het bedrijf uit Harderwijk meer kan vervoeren. De schuifzeilen bieden de mogelijkheid om de trailer vanaf de zijkanten te laden en te lossen, ideaal voor de lange componenten die Qimarox vaak vervoert.

Qimarox zet de voertuigcombinatie hoofdzakelijk in voor het ophalen van kleinere (deel)zendingen bij toeleveranciers die zelf geen transport verzorgen. Ook onderdelen die niet standaard zijn en dus niet seriematig worden geproduceerd, worden meestal door Qimarox zelf opgehaald. Omdat de nieuwe BE-combinatie meer kan vervoeren dan voorheen, kan het transport efficiënter worden georganiseerd, bijvoorbeeld door meerdere zendingen te combineren.Over Qimarox

Qimarox is een toonaangevende producent van componenten voor material handling systemen die zich kenmerken door robuustheid en betrouwbaarheid. Dankzij innovatieve concepten,  gepatenteerde technologieën en voortdurende doorontwikkeling slaagt Qimarox, voortgekomen uit Nedpack, erin om productliften en palletiseermachines te maken die flexibiliteit en productiviteit koppelen aan een lage total cost of ownership. System integrators en original equipment manufacturers uit de hele wereld gebruiken de machines van Qimarox in end-of-line-systemen en opslag- en orderverzamelsystemen in verschillende branches. Kijk voor meer informatie op www.qimarox.com.