donderdag 8 december 2016

Qimarox puede transportar mayores volúmenes gracias a un nuevo vehículo combinado de Categoría BE

Qimarox ha adquirido un nuevo vehículo combinado de Categoría BE para el transporte de componentes. El remolque especial de la Categoría BE, fabricado por Carrosserie Bakker en Montfoort, permite al fabricante de paletizadores y sistemas de transporte vertical realizar transportes de un volumen mucho mayor que antes. El conductor Kaj Hannessen (a la izquierda en la foto) recibía las llaves de la cabeza tractora Iveco Daily y el remolque de Categoría BE la pasada semana.Qimarox contaba con una Mercedes-Benz Sprinter con remolque, pero ésta necesitaba un relevo con urgencia. Después de valorar diversas opciones, finalmente Qimarox se decidió por este nuevo vehículo combinado de Categoría BE. El remolque especial ofrece más espacio que la antigua Sprinter con remolque, por lo que la empresa de Harderwijk puede realizar ahora transportes de un volumen mayor. Las lonas correderas permiten cargar y descargar el remolque por los laterales, lo que es ideal para los componentes largos que Qimarox a menudo transporta.

Qimarox utilizará el vehículo combinado principalmente para recoger pequeños envíos de proveedores que no cuentan con transporte propio. Normalmente, Qimarox también recoge componentes no estándar que no se producen en serie. Dado que el nuevo vehículo combinado de Categoría BE puede transportar un volumen de componentes mayor que antes, el transporte puede ser organizado de una manera más eficiente, por ejemplo, combinando múltiples envíos.

Acerca de Qimarox


Qimarox es un fabricante líder de componentes para sistemas de manipulación de materiales que se caracterizan por su robustez y fiabilidad. Gracias a conceptos innovadores, tecnologías patentadas y un desarrollo continuo, Qimarox (que nació de Nedpack) consigue fabricar elevadores de productos y paletizadores que combinan flexibilidad y productividad con un bajo coste de propiedad. Integradores de sistemas y fabricantes de equipos originales de todo el mundo utilizan la maquinaria de Qimarox en sistemas de embalaje de fin de línea, de almacenamiento y de preparación de pedidos en diversos sectores. Para más información, visite www.qimarox.com.

Qimarox com maior capacidade de transporte no novo veículo de categoria BE

A Qimarox adquiriu um novo veículo da categoria BE para o transporte de peças. O reboque especial para a categoria BE, construído pela Carrosserie Bakker em Montfoort, permite ao fabricante de paletizadores e sistemas de transporte vertical transportar muito mais do que antes. Na semana passada, o condutor Kaj Hannessen (à esquerda na fotografia) recebeu as chaves do veículo trator Iveco Daily e do reboque da categoria BE.A Qimarox utilizava uma Mercedes-Benz Sprinter com reboque, mas estava a necessitar urgentemente de ser substituída. Depois de analisar as diversas opções, a Qimarox acabou por escolher este novo veículo combinado da categoria BE. O reboque especial oferece mais espaço do que a antiga Sprinter com reboque, por isso agora a empresa de Harderwijk pode transportar ainda mais. As cortinas deslizantes permitem carregar e descarregar o reboque pela parte lateral, apresentando-se como a solução ideal para os componentes de maior comprimento que são frequentemente transportados pela Qimarox.A Qimarox vai utilizar o veículo combinado para recolher, principalmente, pequenas entregas nos fornecedores que não fornecem transporte. Geralmente, a Qimarox também recolhe componentes não standard que não são produzidos em série. Com a maior capacidade de transporte do novo veículo combinado da categoria BE é possível organizar o transporte de forma mais eficiente, através da conjugação de vários envios em simultâneo.

Sobre a Qimarox


A Qimarox é um fabricante líder de componentes para sistemas de manuseamento de materiais caracterizados pela sua robustez e fiabilidade. Os conceitos inovadores, as tecnologias patenteadas e o desenvolvimento contínuo permitem à Qimarox (que emergiu da Nedpack) fabricar transportadores verticais e paletizadores que conjugam flexibilidade e produtividade com reduzidos custos de operação e manutenção. Os integradores de sistemas e os fabricantes de equipamento original de todo o mundo utilizam a maquinaria da Qimarox em sistemas de fim de linha, armazenamento e recolha de encomendas em diversas indústrias. Visite www.qimarox.com para mais informações.

Firma Qimarox przewozi więcej z nowym zespołem pojazdów kategorii BE

Firma Qimarox dokonała zakupu nowego zespołu pojazdów kategorii BE do przewozu części. Specjalna przyczepa kategorii BE, stworzona przez firmę Carrosserie Bakker w Montfoort, umożliwia producentowi paletyzatorów i pionowych systemów transportowych przewóz jeszcze większej ilości produktów. Kierowca Kaj Hannessen (na zdjęciu po lewej) w zeszłym tygodniu otrzymał klucze do ciągnika siodłowego Iveco Daily oraz przyczepy kategorii BE.Wcześniej firma Qimarox dysponowała samochodem Mercedes-Benz Sprinter z przyczepą, jednak konieczna była jego pilna wymiana. Po zapoznaniu się z różnymi opcjami, firma Qimarox zdecydowała się ostatecznie na zakup nowego zespołu pojazdów kategorii BE. Specjalna przyczepa oferuje większą ilość miejsca niż Mercedes-Benz Sprinter z przyczepą, dzięki czemu firma z Harderwijk jest obecnie w stanie przewozić jeszcze więcej. Przesuwne kurtyny umożliwiają załadunek i rozładunek przyczepy po bokach, co stanowi idealne rozwiązanie dla długich elementów, transportowanych często przez firmę Qimarox.

Firma Qimarox będzie przede wszystkim wykorzystywać ten zespół pojazdów do odbioru mniejszych dostaw od dostawców, którzy nie dysponują własnymi środkami transportu. Firma Qimarox zajmuje się zwykle również odbiorem niestandardowych komponentów, które nie są produkowane seryjnie. Ponieważ nowy zespół pojazdów kategorii BE może przewozić więcej niż wcześniej, transport może przebiegać w sposób bardziej wydajny i zorganizowany, na przykład poprzez łączenie wielu przesyłek.

O firmie Qimarox


Qimarox jest wiodącym producentem komponentów do systemów obsługi materiałów, charakteryzujących się wytrzymałością i niezawodnością. Innowacyjne koncepcje, opatentowane technologie oraz nieustanny rozwój umożliwiają firmie Qimarox (która przekształciła się z firmy Nedpack) wytwarzanie podnośników do produktów oraz paletyzatorów, łączących w sobie elastyczność i wydajność przy niskim całkowitym koszcie utrzymania. Integratorzy systemowi, a także producenci oryginalnego sprzętu z całego świata wykorzystują maszyny firmy Qimarox w gotowych systemach oraz systemach magazynowania i kompletacji zamówień w rozmaitych branżach. Aby uzyskać dalsze informacje, odwiedź stronę www.qimarox.com.

Qimarox aumenta la capacità di trasporto con il nuovo veicolo combinato motrice e rimorchio

Qimarox ha acquistato un nuovo combinato per il trasporto dei componenti. Lo speciale combinato motrice e rimorchio, realizzato da Carrosserie Bakker di Montfoort, offre al produttore di pallettizzatori e di sistemi di trasporto verticali la possibilità di aumentare la capacità di trasporto. Il conducente Kaj Hannessen (a sinistra nella foto) ha ricevuto settimana scorsa la chiave dell'Iveco Daily Trekker con il rimorchio.Qimarox aveva un Mercedes-Benz Sprinter con rimorchio, ma era assolutamente necessario sostituirlo. La ricerca di un nuovo veicolo ha messo Qimarox sulle tracce di questo combinato motrice e rimorchio. Lo speciale rimorchio è più spazioso rispetto al precedente Sprinter con rimorchio, così ora l'azienda di Harderwijk può aumentare la capacità di trasporto. I teloni scorrevoli consentono di caricare e scaricare il rimorchio dai lati, una soluzione ideale per i componenti lunghi che spesso Qimarox trasporta.Qimarox ha scelto il veicolo combinato soprattutto per il prelievo di piccole spedizioni (parziali) presso i fornitori che non forniscono servizi di trasporto. Anche i componenti non standard, che quindi non vengono prodotti in serie, in genere vengono ritirati dalla stessa Qimarox. Dato che il nuovo veicolo combinato può gestire una capacità maggiore di trasporto, il trasporto verrà organizzato con maggiore efficienza, ad esempio combinando diverse spedizioni.

Informazioni su Qimarox


Qimarox è un importante produttore di componenti per i sistemi di movimentazione del materiale caratterizzati da robustezza e affidabilità. Grazie ai concetti innovativi, alle tecnologie brevettate e allo sviluppo continuo, Qimarox, nata come diramazione di Nedpack, produce montacarichi e pallettizzatori che abbinano flessibilità e produttività a un costo totale di proprietà contenuto. I system integrator e gli OEM (Original Equipment Manufacturers, produttori di apparecchiature originali) di tutto il mondo impiegano i macchinari Qimarox in sistemi di fine linea e in sistemi di magazzinaggio e di suddivisione in diversi settori. Per maggiori informazioni visitare il sito Web www.qimarox.com.

Qimarox transportiert mehr dank neuer Fahrzeugkombination

Qimarox hat eine neue BE-Kombination für den Transport von Komponenten und Ersatzteilen angeschafft. Der spezielle BE-Trailer, gebaut von Carrosserie Bakker aus Montfoort (Niederlande), bietet dem Hersteller von Palettiermaschinen und vertikalen Transportsystemen die Möglichkeit, mehr als bisher zu transportieren. Fahrer Kaj Hannessen (links auf dem Fojto) durfte den Schlüssel der Iveco Daily-Zugmaschine, die den BE-Trailer zieht, in der vergangenen Woche in Empfang nehmen.Qimarox verfügte über einen Mercedes-Benz Sprinter mit Anhänger. Allerdings war dieser Lieferwagen dringend austauschbedürftig. Bei der Suche nach einem neuen Fahrzeug wurde Qimarox auf diese BE-Kombination aufmerksam. Der spezielle Trailer bietet mehr Platz als der alte Sprinter mitsamt Anhänger, sodass das Unternehmen aus Harderwijk nun mehr transportieren kann. Die Schiebeplanen bieten die Möglichkeit, den Trailer von den Seiten zu be- und entladen - ideal für die langen Komponenten, die Qimarox oft zu transportieren hat.

Qimarox setzt die Fahrzeugkombination hauptsächlich zur Abholung von kleineren (Teil-)Sendungen bei Zulieferern ein, die selbst keine Transportleistungen anbieten. Auch Komponenten, die nicht zum Standard gehören und somit nicht serienmäßig hergestellt werden, holt Qimarox in der Regel selbst ab. Weil die neue BE-Kombination mehr als bisher transportieren kann, lässt sich der Transport wirtschaftlicher organisieren. So können zum Beispiel mehrere Sendungen kombiniert werden.

Über Qimarox


Qimarox ist ein marktführender Hersteller von Komponenten für Materialverarbeitungssysteme, die sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit kennzeichnen. Mit innovativen Konzepten, patentierter Technologie und permanenter Weiterentwicklung stellt das aus der Firma Nedpack hervorgegangene Unternehmen Qimarox mit Erfolg Produktförderer und Palettiermaschinen her, die sich durch Flexibilität und Produktivität bei einem geringen Total Cost of Ownership auszeichnen. Systemintegratoren und OEM-Hersteller aus aller Welt verwenden Qimarox-Maschinen in End-of-Line-Systemen und in Lager- und Orderpickingsystemen für verschiedene Branchen. Weitere Informationen finden Sie www.qimarox.com.

Qimarox transporte plus avec son nouveau semi-remorque de catégorie BE

Pour le transport de pièces, Qimarox a investi dans un nouveau semi-remorque de catégorie BE. La catégorie BE spéciale de la remorque construite par Carrosserie Bakker à Montfoort, permet au fabricant de palettiseurs et de systèmes de convoyeurs verticaux d'augmenter sa capacité de transport. Kaj Hannessen, le chauffeur (à gauche sur la photo) a reçu la semaine dernière les clés du tracteur Iveco Daily et de la remorque de catégorie BE.


Qimarox possédait un Sprinter Mercedes-Benz avec remorque, mais il était urgent de le remplacer. Après avoir envisagé plusieurs options, Qimarox a opté pour un semi-remorque de la nouvelle catégorie BE. La remorque spéciale offre plus de place que l'ensemble Sprinter + remorque précédent, ainsi, la société d'Harderwijk est en mesure de transporter plus de marchandises. Les bâches latérales rabattables permettent à la remorque d'être chargée et déchargée des deux côtés, ce qui est idéal pour les composants en longueur que Qimarox doit souvent transporter.

Qimarox doit principalement utiliser ce semi-remorque pour enlever les livraisons de fournisseurs qui ne proposent pas leur propre transport. Habituellement, Qimarox enlève également les composants non standard qui ne sont pas produits en série. Étant donné que ce semi-remorque de la nouvelle catégorie BE peut transporter plus qu'auparavant, nous pouvons organiser les transports de manière plus efficace par ex. en combinant plusieurs opérations.


À propos de QimaroxQimarox est un fabricant leader de composants synonymes de robustesse et de fiabilité pour les systèmes de manutention des marchandises. Des conceptions innovantes, des technologies brevetées et un développement continu permettent à Qimarox (filiale de la société Nedpack) de fabriquer des ascenseurs à produits et des palettiseurs qui associent flexibilité et productivité à un faible coût total de possession. Les intégrateurs de systèmes et les fabricants OEM du monde entier utilisent les machines de Qimarox en bout de chaîne des systèmes de production, de stockage et de préparation des commandes dans différentes industries. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.qimarox.com.

Qimarox transports more with new Category BE combination vehicle

Qimarox has purchased a new Category BE combination vehicle for the transport of parts. The special Category BE trailer, built by Carrosserie Bakker in Montfoort, allows the manufacturer of palletisers and vertical transport systems to transport more than before. Driver Kaj Hannessen (left on the photo) was given the keys to the Iveco Daily tractor unit and Category BE trailer last week.


Qimarox had a Mercedes-Benz Sprinter with trailer, but this was urgently in need of replacement. After looking at various options, Qimarox eventually settled on this new Category BE combination vehicle. The special trailer offers more space than the old Sprinter plus trailer, so the company from Harderwijk can now transport even more. The sliding curtains allow the trailer to be loaded and unloaded from the sides, which is ideal for the long components Qimarox often conveys.

Qimarox will primarily use the combination vehicle to pick up smaller deliveries from suppliers that do not provide their own transport. Qimarox usually also picks up non-standard components, which are not produced in series. Because the new Category BE combination vehicle can transport more than before, transport can be more efficiently organised, for example, by combining multiple shipments.


 About Qimarox

Qimarox is a leading manufacturer of components for material handling systems characterised by ruggedness and reliability. Innovative concepts, patented technologies and continuous development allow Qimarox (which emerged from Nedpack) to manufacture product lifts and palletisers that combine flexibility and productivity with a low total cost of ownership. System integrators and original equipment manufacturers from across the globe use the machinery of Qimarox in end-of-line systems and storage and order picking systems in various industries. Please visit www.qimarox.comfor more information.

Qimarox vervoert meer met nieuwe BE-combinatie

Qimarox heeft een nieuwe BE-combinatie voor het transport van onderdelen aangeschaft. De speciale BE-trailer, gebouwd door Carrosserie Bakker uit Montfoort, biedt de fabrikant van palletiseermachines en verticaal transportsystemen de mogelijkheid om meer te vervoeren dan voorheen. Chauffeur Kaj Hannessen (links op de foto) mocht de sleutel van de Iveco Daily Trekker met daarachter de BE-trailer afgelopen week in ontvangst nemen.Qimarox had de beschikking over een Mercedes-Benz Sprinter met aanhanger, maar deze bestelauto was dringend aan vervanging toe. De zoektocht naar een nieuw voertuig zette Qimarox op het spoor van deze BE-combinatie. De speciale trailer biedt meer ruimte dan de oude Sprinter inclusief aanhanger, zodat het bedrijf uit Harderwijk meer kan vervoeren. De schuifzeilen bieden de mogelijkheid om de trailer vanaf de zijkanten te laden en te lossen, ideaal voor de lange componenten die Qimarox vaak vervoert.

Qimarox zet de voertuigcombinatie hoofdzakelijk in voor het ophalen van kleinere (deel)zendingen bij toeleveranciers die zelf geen transport verzorgen. Ook onderdelen die niet standaard zijn en dus niet seriematig worden geproduceerd, worden meestal door Qimarox zelf opgehaald. Omdat de nieuwe BE-combinatie meer kan vervoeren dan voorheen, kan het transport efficiënter worden georganiseerd, bijvoorbeeld door meerdere zendingen te combineren.Over Qimarox

Qimarox is een toonaangevende producent van componenten voor material handling systemen die zich kenmerken door robuustheid en betrouwbaarheid. Dankzij innovatieve concepten,  gepatenteerde technologieën en voortdurende doorontwikkeling slaagt Qimarox, voortgekomen uit Nedpack, erin om productliften en palletiseermachines te maken die flexibiliteit en productiviteit koppelen aan een lage total cost of ownership. System integrators en original equipment manufacturers uit de hele wereld gebruiken de machines van Qimarox in end-of-line-systemen en opslag- en orderverzamelsystemen in verschillende branches. Kijk voor meer informatie op www.qimarox.com.

maandag 28 november 2016

Qimarox complète sa gamme de produits avec une housseuse standard

Après la banderoleuse à anneau rotatif, Qimarox offre maintenant une housseuse standard dans sa gamme de composants de manutention. Cette housseuse innovante se distingue sur le marché par l'absence de technologies pneumatique et hydraulique, très énergivores. Comme la banderoleuse à anneau rotatif, cette machine d'emballage peut aussi facilement être intégrée avec les modules de palettisation de Qimarox dans un système d'emballage en fin de ligne.

Le Highrunner mk7 de Qimarox est un module palettiseur produit en série capable de ranger et d'empiler à un rythme élevé des colis de toutes formes et de toute taille sur les palettes. Grâce à la dernière addition à la gamme de manutention Qimarox, nos partenaires système peuvent maintenant commander des systèmes complets pour la palettisation et le filmage des palettes. Les clients finaux sont maintenant assurés d'avoir des palettes dont le chargement est non seulement sécurisé et stabilisé, mais aussi dont l'emballage est étanche à la poussière et à l'eau.

Faites des économies d'énergie
Cette housseuse extrêmement compacte est équipée de quatre bras capables d'étirer le film et de le maintenir tendu puis de le plaquer autour du chargement de la palette. Lorsque les bras prétensionneurs libèrent la house étirée, les colis, sachets et autres produits sont immobilisés sur la palette grâce à l'élasticité du film. Parce que les quatre arbres prétensionneurs peuvent se déplacer horizontalement dans deux directions, la banderoleuse peut emballer des palettes de toutes tailles.

Cette machine est la seule à ne pas faire appel aux technologies pneumatique et hydraulique, très énergivores. La consommation énergétique est donc réduite ce qui permet aux clients finaux d'économiser jusqu'à 3500 € par an. En outre, cette machine est extrêmement facile à entretenir : son contrôle et le remplacement des pièces d'usure sont effectués au niveau du sol, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des engins de manutention pour effectuer les travaux de maintenance préventive et curative.
Fournie par nos partenaires système
Comme tous nos autres composants, à savoir les palettiseurs et les systèmes de transport vertical, Qimarox fournit la housseuse à ses partenaires système spécialisés et formés sans unité de commande. Ses partenaires système ont donc la possibilité de combiner la commande de la machine avec celles de tous les autres composants d'emballage en bout de chaîne. Non seulement cela assure une meilleure intégration, mais cela simplifie également le système de commande et réduit l'investissement et les coûts de maintenance.

Qimarox dispose maintenant d'un réseau mondial de plus de deux cents partenaires système de sorte que chaque client final est toujours assuré d'avoir un partenaire local qui parle sa langue et connaît le marché. Vous pouvez voir la banderoleuse en action au centre de démonstration de Qimarox à Harderwijk.

À propos de Qimarox


Qimarox est un fabricant leader de composants synonymes de robustesse et de fiabilité pour les systèmes de manutention des marchandises. Des conceptions innovantes, des technologies brevetées et un développement continu permettent à Qimarox (filiale de la société Nedpack) de fabriquer des ascenseurs à produits et des palettiseurs et des banderoleuses qui associent flexibilité et productivité à un faible coût total de possession. Les intégrateurs de systèmes et les fabricants OEM du monde entier utilisent les machines de Qimarox en bout de chaîne des systèmes de production, de stockage et de préparation des commandes dans différentes industries. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.qimarox.com.

Qimarox añade una enfundadora estándar a su gama de productos

Tras la introducción de una enfajadora de anillo, Qimarox ha añadido ahora una enfundadora estándar a su gama de componentes para manipulación de materiales. Esta novedosa enfundadora se distingue en el mercado por la ausencia de tecnologías de alto consumo energético, como pueden ser la neumática y la hidráulica. Al igual que la enfajadora de anillo introducida anteriormente, esta máquina de embalaje también puede integrarse, junto con el módulo de paletización de Qimarox, en un sistema de embalaje de fin de línea completo.

El Highrunner mk7 de Qimarox es un paletizador modular producido en serie que puede apilar rápidamente paquetes de distintas formas y tamaños en palets. Gracias a la última incorporación que Qimarox ha realizado a su gama de componentes de manipulación de materiales, los socios integradores de sistemas de Qimarox pueden suministrar ahora sistemas completos para paletización y embalaje de palets. De este modo, los clientes finales saben que pueden contar con un palet en el que la carga no sólo está asegurada y estabilizada, sino también embalada con protección frente a la humedad y el polvo.

Ahorro en los costes de energía
Esta enfundadora extremadamente compacta equipa cuatro brazos tensores que pueden estirar una lámina de enfundado y colocarla alrededor de la carga paletizada. Cuando los brazos tensores liberan la lámina de enfundado, las cajas, bolsas u otros productos existentes en el palet quedan inmovilizados gracias a la elasticidad de este film. Los cuatro brazos tensores pueden moverse horizontalmente en dos direcciones, gracias a lo cual el film de enfajado puede envolver cualquier tamaño de palet.

Lo que hace a esta máquina única es su ausencia de tecnologías de alto gasto energético, como la neumática o la hidráulica, para mover los brazos tensores. De este modo, el consumo energético se minimiza, permitiendo a los clientes finales ahorrar hasta 3.500 € al año en costes de energía. Además, la máquina destaca por su facilidad de mantenimiento. La inspección de la máquina o la sustitución de componentes gastados tiene lugar a nivel de suelo, por lo que no es necesario mover los componentes para realizar tareas de revisión y mantenimiento.

Suministrada a través de integradores de sistemas
Al igual que el resto de sus componentes, como paletizadores y sistemas de transporte vertical, Qimarox suministra esta enfundadora a instaladores de sistemas cualificados y especializados sin un sistema de control. Así pues, estos integradores de sistemas tienen la posibilidad de combinar el sistema de control de la máquina con el de los componentes del sistema de embalaje de fin de línea. Esto no sólo permite una mejor integración, sino también un control más sencillo y unos costes de inversión y mantenimiento más bajos.

Qimarox cuenta actualmente con una red global de más de doscientos integradores de sistemas, con lo que el cliente final siempre va a contar con un especialista local que habla su mismo idioma y que conoce el mercado. Puede ver la enfundadora en acción en el centro de demostración de Qimarox en Harderwijk.

Acerca de Qimarox


Qimarox es un fabricante líder de componentes para sistemas de manipulación de materiales que se caracterizan por su robustez y fiabilidad. Gracias a conceptos innovadores, tecnologías patentadas y un desarrollo continuo, Qimarox (que nació de Nedpack) consigue fabricar elevadores de productos, paletizadores y enfajadoras que combinan flexibilidad y productividad con un bajo coste de propiedad. Integradores de sistemas y fabricantes de equipos originales de todo el mundo utilizan la maquinaria de Qimarox en sistemas de embalaje de fin de línea, de almacenamiento y de preparación de pedidos en diversos sectores. Para más información, visite www.qimarox.com.

A Qimarox adiciona uma máquina de embalagem por estiramento standard à sua gama de produtos

Depois do embalador rotativo, a Qimarox adicionou também uma máquina de embalagem por estiramento standard à sua gama de componentes de manuseamento de materiais. Esta inovadora máquina de embalagem por estiramento destaca-se no mercado por dispensar o recurso a tecnologias com elevados consumos energéticos, como a pneumática e a hidráulica. Tal como o embalador rotativo anteriormente apresentado, esta máquina de embalagem também pode ser integrada com o módulo de paletização da Qimarox num sistema de embalagem final completo.

O Highrunner mk7 da Qimarox é um módulo de paletização modular, produzido em série e capaz de empilhar rapidamente embalagens finais de vários formatos e tamanhos em paletes. Graças à mais recente adição da Qimarox à sua gama de componentes de manuseamento de materiais, agora os parceiros de sistema da Qimarox podem fornecer sistemas completos para paletização e embalagem de paletes. Os clientes finais têm assim a garantia de conseguir não só uma palete com carga segura e estabilizada, como também embalada com uma proteção resistente ao pó e à água.

Poupança nos custos energéticos
Esta máquina de embalagem por estiramento extremamente compacta tem quatro braços tensores capazes de esticar a película para ficar bem justa sobre a palete carregada. Quando estes braços tensores libertam a película esticada, as caixas, as embalagens ou outros produtos na palete não se conseguem mover devido à elasticidade da película. Uma vez que estes quatro braços tensores se podem deslocar de forma horizontal em dois sentidos, o embalador de película extensível consegue embalar paletes de qualquer dimensão.

O que torna esta máquina única é não precisar de recorrer a tecnologias com elevados consumos energéticos, como os sistemas pneumáticos ou hidráulicos, para alimentar os braços tensores. Desta forma, é possível minimizar os consumos energéticos, permitindo aos clientes finais poupar anualmente até 3500 € em custos energéticos. Além disso, a simplicidade de manutenção da máquina é impressionante. É possível realizar a inspeção da máquina ou substituir peças de desgaste ao nível do solo, por isso não é preciso aceder às peças móveis para realizar trabalhos de assistência ou manutenção.
Fornecida pelos parceiros de sistema
Como acontece com todos os outros componentes, como os paletizadores e os sistemas de transporte vertical, a Qimarox fornece aos parceiros de sistema, devidamente especializados e formados, a máquina de embalagem por estiramento sem sistema de controlo. Estes parceiros de sistema têm assim a oportunidade de combinar o sistema de controlo da máquina com os outros componentes do sistema de embalagem final. Desta forma, além de permitir uma melhor integração, simplifica também o controlo e reduz o investimento e os custos de manutenção.

Neste momento, a Qimarox tem uma rede global com mais de 200 parceiros de sistema, para que cada cliente final tenha sempre um parceiro local que fala o seu idioma e que conhece o mercado. Pode ver o embalador de película extensível em funcionamento no centro de demonstração da Qimarox, em Harderwijk.

Sobre a Qimarox


A Qimarox é um fabricante líder de componentes para sistemas de manuseamento de materiais caracterizados pela sua robustez e fiabilidade. Os conceitos inovadores, as tecnologias patenteadas e o desenvolvimento contínuo permitem à Qimarox (que emergiu da Nedpack) fabricar transportadores verticais, paletizadores e embaladores de paletes que conjugam flexibilidade e produtividade com reduzidos custos de propriedade. Os integradores de sistemas e os fabricantes de equipamento original de todo o mundo utilizam a maquinaria da Qimarox em sistemas de fim de linha, armazenamento e recolha de encomendas em diversas indústrias. Visite www.qimarox.com para mais informações.

Qimarox wzbogaca asortyment o standardową kapturownicę

Qimarox wzbogaca swoją ofertę komponentów do przemieszczania materiałów o standardową kapturownicę do owijania folią kurczliwą. Tę innowacyjną kapturownicę wyróżnia to, że nie wykorzystuje żadnych technologii o zwiększonym poborze mocy, takich jak technologie pneumatyczne i hydrauliczne. Tak jak nasza owijarka pierścieniowa, ta maszyna do pakowania może być integrowana z modułami paletyzującymi Qimarox, dzięki czemu powstaje kompletny system do pakowania.

Qimarox Highrunner mk7 to modułowy, seryjnie produkowany moduł paletyzujący, który szybko układa w stos paczki o różnych kształtach i rozmiarach na paletach. Dzięki najnowszemu dodatkowi do oferty komponentów do przemieszczania materiałów Qimarox, partnerzy systemowi firmy mogą oferować kompletne systemy do paletyzowania i pakowania palet. Klienci końcowi mają zatem do dyspozycji rozwiązania, które nie tylko zabezpieczają i stabilizują ładunki na paletach, ale także chronią je przed wodą i pyłem.

Redukcja kosztów energii
Ta niezwykle kompaktowa owijarka kapturownica jest w cztery ramiona napinające, które naciągają folię i nakładają ją na załadowaną paletę. Kiedy ramiona napinające zwalniają folię, elastyczność folii zapobiega przemieszczaniu się pudeł, worków i innych produktów na palecie. Jako że ramiona napinające mogą poruszać się poziomo w dwóch kierunkach, owijarka może owijać palety o dowolnych rozmiarach.

Maszynę tę wyróżnia brak technologii o zwiększonym poborze mocy, takich jak pneumatyczne czy hydrauliczne, wykorzystywanych do zasilania ramion napinających. Pobór mocy jest zatem minimalizowany i pozwala klientom końcowym na zaoszczędzenie do 3500 € każdego roku. Dodatkowo maszynę wyróżnia łatwa konserwacja. Przeglądy maszyny lub wymiana części eksploatacyjnych może być przeprowadzana na poziomie podłoża, dzięki czemu serwis i konserwacja nie wymagają wprawiania w ruch ruchomych części maszyny.

Dostarczana przez partnerów systemowych
Tak jak w przypadku pozostałych komponentów — np. paletyzatorów i systemów do transportu pionowego — Qimarox dostarcza kapturownice wyspecjalizowanym i przeszkolonym partnerom systemowym bez układu sterowania. Owi partnerzy systemowi mogą zatem łączyć układ sterowania maszyny z układami sterowania innych komponentów gotowych systemów pakowania. To zapewnia nie tylko lepszą integrację, ale także prostsze sterowanie i niższe koszty inwestycyjne i konserwacyjne.

Qimarox posiada obecnie globalną sieć ponad dwustu partnerów systemowych, zatem każdy klient końcowy ma zawsze do dyspozycji lokalnego partnera, który mówi w jego języku i zna lokalny rynek. Owijarkę do owijania folią kurczliwą można zobaczyć w akcji w centrum demonstracyjnym Qimarox w Harderwijk.

O Qimarox


Qimarox jest wiodącym producentem komponentów systemów przemieszczania materiałów, które charakteryzuje wytrzymałość i niezawodność. Innowacyjne koncepcje, opatentowane technologie oraz ciągły rozwój umożliwiają firmie Qimarox (wywodzącej się z firmy Nedpack) produkcję podnośników towarów, paletyzatorów i owijarek, które łączą w sobie elastyczność i wydajność przy niskim całkowitym koszcie posiadania. Integratorzy systemów i producenci oryginalnego sprzętu z całego świata stosują urządzenia Qimarox w systemach gotowych oraz systemach magazynowania i kompletacji zamówień w różnych branżach. Więcej informacji znajdziesz na www.qimarox.com.

Qimarox aggiunge alla sua linea di prodotti l'avvolgitore di pallet con film estensibile

Dopo l'avvolgitore ad anello, ora Qimarox ha aggiunto anche un avvolgitore con film estensibile standard alla linea di componenti per la movimentazione del materiale. Questa macchina innovativa si distingue sul mercato per l'assenza di tecnologie ad assorbimento energetico, come i sistemi pneumatici ed idraulici. Come l'avvolgitore ad anello presentata in precedenza, anche questa macchina per il confezionamento può essere integrata, insieme al pallettizzatore Qimarox, in un sistema di imballaggio completo.

Con Highrunner mk7, Qimarox offre un pallettizzatore modulare prodotto in serie in grado di impilare sui pallet confezioni di varie forme e dimensioni ad alta velocità. Grazie a quest’ultima macchina che si é aggiunta alla gamma di componenti per la movimentazione del materiale, i clienti di Qimarox (costruttori di macchine ed Integratori) possono ora offrire sistemi completi per formare e confezionare i pallet. I clienti finali hanno così la certezza di un pallet dal carico non soltanto fissato e stabilizzato, ma anche waterproof e protetto dalla polvere.

Risparmio sui costi energetici
L'avvolgitore con film estensibile é estremamente compatto ed é equipaggiato con quattro bracci di tensionamento per tendere al massimo il tubolare elastico e avvolgerlo sul pallet con il carico. Quando i bracci di tensionamento rilasciano il tubolare elastico, le scatole, i sacchi o altri prodotti vengono immobilizzati nel pallet grazie alle proprietà elastiche della pellicola. Dato che i quattro bracci possono spostarsi in due direzioni in orizzontale, l'avvolgitore con film estensibile può applicare un tubolare elastico su pallet di qualsiasi formato.

Ciò che rende straordinaria la macchina è l'assenza di tecnologie ad assorbimento energetico, come i sistemi pneumatici ed idraulici per azionare i bracci di tensionamento. In questo modo l'assorbimento energetico rimane minimo e ogni anno i clienti finali possono risparmiare fino a 3.500 € sui consumi energetici. Inoltre, la macchina si distingue per la semplicità di manutenzione. L'ispezione della macchina o la sostituzione di parti soggette ad usura può essere eseguita al livello del piano terra, rendendo superflue parti in movimento per le attività di assistenza e manutenzione.

Vendita attraverso la rete di System Integrators di Qimarox
Qimarox fornisce l'avvolgitore con film estensibile senza unità di comando, come tutti gli altri componenti come pallettizzatori e sistemi di trasporto verticale, esclusivamente a costruttori di macchine ed Intergratori specializzati e talvolta formati da Qimarox. Questi partner hanno quindi l'opportunità di abbinare l'unità di comando del sistema a quella degli altri componenti della linea di confezionamento. Questa soluzione consente un'integrazione migliore ma anche un sistema di azionamento più semplice e costi di investimento e di manutenzione più bassi.

Qimarox dispone di una rete mondiale composta da oltre duecento System Intergrators, in modo che il cliente finale abbia la certezza di trovare un partner locale che parla la sua lingua e conosce il mercato. Chi fosse interessato potrá vedere in funzione l'avvolgitore di pallet nello show-room  di Qimarox ad Harderwijk.

Informazioni su Qimarox


Qimarox è un importante produttore di componenti per i sistemi di movimentazione del materiale caratterizzati da robustezza e affidabilità. Grazie ai concetti innovativi, alle tecnologie brevettate e allo sviluppo continuo, Qimarox, nata come diramazione di Nedpack, produce elevatori, pallettizzatori e avvolgitori per pallet che abbinano flessibilità e produttività a un costo totale di proprietà contenuto. I system integrator e gli OEM (Original Equipment Manufacturers, produttori di apparecchiature originali) di tutto il mondo impiegano i macchinari Qimarox in sistemi di fine linea e in sistemi di magazzinaggio e di suddivisione in diversi settori. Per maggiori informazioni visitare il sito Web www.qimarox.com.

Neu im Qimarox-Angebot: ein Standard Haubenstretchmaschine

Neben einem Ringwickler hat Qimarox nun auch einen Standard Haubenstretchmaschine in seinem Angebot an Materialverarbeitungskomponenten. Dieser innovative Haubenstretchmaschine ist einzigartig im Markt, da Energie vergeudende Techniken wie Pneumatik und Hydraulik hier durch Abwesenheit glänzen. Genau wie im kurz zuvor vorgestellten Ringwickler kann auch diese Verpackungsmaschine gemeinsam mit dem Palettiermodul von Qimarox in ein komplettes Endverpackungssystem integriert werden.
Mit dem Highrunner mk7 liefert Qimarox ein modulbasiertes, serienmäßig produziertes Palettiermodul, das Endverpackungen in verschiedenen Formen und Formaten mit hoher Geschwindigkeit auf Paletten stapeln kann. Dank dieser neuesten Ergänzung des Produktangebotes an Materialverarbeitungskomponenten können die Systempartner von Qimarox nun komplette Systeme, sowohl zur Palettierung als auch zur Verpackung von Paletten liefern. Endkunden können daher in jedem Fall auf eine beladene Palette vertrauen, die nicht nur gesichert und stabilisiert ist, sondern zudem garantiert wasserdicht und staubfrei verpackt ist.

Stromkosten sparen
Der äußerst kompakte Haubenstretchmaschine umfasst vier Spannarme, die eine Schrumpfhaube maximal dehnen und über die beladene Palette ziehen können. Wenn die Spannarme die Schrumpfhaube loslassen, können sich die Kartons, Säcke oder sonstigen Produkte auf der Palette dank der elastischen Eigenschaften der Folie nicht mehr bewegen. Weil sich die vier Spannarme horizontal in zwei Richtungen bewegen können, kann der Haubenstretchmaschine jedes Palettenformat mit einer Stretchhaube überziehen.

Was die Maschine einmalig macht, ist der Verzicht auf Energie vergeudende Techniken wie Pneumatik und Hydraulik als Antrieb der Spannarme. Dadurch bleibt der Energieverbrauch auf ein Mindestmaß beschränkt, was für Endkunden jährliche Einsparungen von bis zu 3500 € an Stromkosten mit sich bringt. Außerdem zeichnet sich diese Maschine durch eine hohe Wartungsfreundlichkeit aus. Eine Inspektion der Maschine oder der Austausch von Verschleißteilen – all das kann auch Bodenniveau stattfinden, wodurch bewegliche Maschinenteile zu Service- und Wartungszwecken überflüssig sind.

Lieferung über Systempartner
Qimarox liefert den Haubenstretchmaschine wie alle anderen Komponenten (z. B. Palettiermaschinen und Vertikalförderer) ohne Steuerung an spezialisierte und geschulte Systempartner. Das bietet diesen Partnern die Gelegenheit, die Steuerung der Maschine mit der Steuerung der anderen Komponenten von Endverpackungssystemen zu kombinieren. Das Ergebnis ist nicht nur eine bessere Integration, sondern auch eine einfachere Steuerung sowie geringere Investitions- und Wartungskosten.

Qimarox verfügt inzwischen über ein weltweites Netzwerk von mehr als zweihundert Systempartnern, so dass jeder Endkunde in jedem Fall mit einem lokalen Partner rechnen kann, der die eigene Sprache spricht und den Markt kennt. Interessenten können den Haubenstretchmaschine im Vorführzentrum von Qimarox in Harderwijk/Niederlande gerne in Betrieb besichtigen.

Über Qimarox

Qimarox ist ein marktführender Hersteller von Komponenten für Materialverarbeitungssysteme, die sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit kennzeichnen. Mit innovativen Konzepten, patentierter Technologie und permanenter Weiterentwicklung stellt das aus der Firma Nedpack hervorgegangene Unternehmen Qimarox mit Erfolg Produktförderer Palettiermaschinen und Maschinenabschirmungen her, die sich durch Flexibilität und Produktivität bei einem geringen Total Cost of Ownership auszeichnen. Systemintegratoren und OEM-Hersteller aus aller Welt verwenden Qimarox-Maschinen in End-of-Line-Systemen und in Lager- und Orderpickingsystemen für verschiedene Branchen. Weitere Informationen finden Sie www.qimarox.com.

Qimarox voegt standaard rekhoesmachine toe aan productgamma

Na een ringwikkelaar heeft Qimarox nu ook een standaard rekhoesmachine aan zijn gamma material handling componenten toegevoegd. Deze innovatieve rekhoesmachine onderscheidt zich in de markt door het ontbreken van energieverslindende technieken zoals pneumatiek en hydrauliek. Net als de eerder geïntroduceerde ringwikkelaar kan ook deze verpakkingsmachine samen met de palletiseermodule van Qimarox worden geïntegreerd in een compleet eindverpakkingssysteem.
Met de Highrunner mk7 levert Qimarox een modulaire, seriematig geproduceerde palletiseermodule die eindverpakkingen met uiteenlopende vormen en formaten met hoge snelheid kan stapelen op pallets. Dankzij de nieuwste toevoeging aan het gamma material handling componenten kunnen de system partners van Qimarox nu complete systemen voor zowel het palletiseren als verpakken van pallets leveren. Eindklanten zijn daarmee verzekerd van een pallet met lading die niet alleen is gezekerd en gestabiliseerd, maar ook gegarandeerd waterdicht en stofvrij verpakt.

Besparen op energiekosten
De uiterst compacte rekhoesmachine telt vier spanarmen die een rekhoes maximaal kunnen oprekken en over de pallet met lading trekken. Als de spanarmen de rekhoes loslaten, kunnen de dozen, zakken of andere producten op de pallet dankzij de elastische eigenschappen van de folie geen kant meer uit. Omdat de vier spanarmen horizontaal in twee richtingen kunnen bewegen, kan de rekhoesmachine elk palletformaat voorzien van een rekhoes.

Wat de machine uniek maakt, is het ontbreken van energieverslindende technieken zoals pneumatiek en hydrauliek voor het aandrijven van de spanarmen. Daardoor blijft het energieverbruik tot een minimum beperkt en kunnen eindklanten elk jaar tot € 3500 op energiekosten besparen. Daarnaast blinkt de machine uit in onderhoudsvriendelijkheid. Inspectie van de machine of het vervangen van slijtdelen kan allemaal op grondniveau plaatsvinden, waardoor bewegende machinedelen voor service- en onderhoudsactiviteiten overbodig zijn.

Levering via system partners
Qimarox levert de rekhoesmachine net als alle andere componenten zoals palletiseermachines en verticaal transportsystemen zonder besturing aan gespecialiseerde en getrainde system partners. Dat biedt deze partners de gelegenheid om de besturing van de machine te combineren met die van de andere componenten van eindverpakkingssystemen. Dat levert niet alleen een betere integratie op, maar ook een eenvoudigere besturing en lagere investerings- en onderhoudskosten.

Qimarox beschikt inmiddels over een wereldwijd netwerk van meer dan tweehonderd system partners, zodat elke eindklant altijd is verzekerd van een lokale partner die de taal spreekt en de markt kent. Wie geïnteresseerd is, kan de rekhoesmachine in het demonstratiecentrum van Qimarox in Harderwijk aan het werk zien.

Over Qimarox


Qimarox is een toonaangevende producent van componenten voor material handling systemen die zich kenmerken door robuustheid en betrouwbaarheid. Dankzij innovatieve concepten,  gepatenteerde technologieën en voortdurende doorontwikkeling slaagt Qimarox, voortgekomen uit Nedpack, erin om productliften, palletiseermachines en palletwikkelaars te maken die flexibiliteit en productiviteit koppelen aan een lage total cost of ownership. System integrators en original equipment manufacturers uit de hele wereld gebruiken de machines van Qimarox in end-of-line-systemen en opslag- en orderverzamelsystemen in verschillende branches. Kijk voor meer informatie op www.qimarox.com.

Qimarox adds standard stretch-hood machine to its product range

After a ring wrapper, Qimarox has now also added a standard stretch hood machine to its range of material handling components. This innovative stretch hood machine distinguishes itself in the market by its lack of power-hungry technologies such as pneumatics and hydraulics. Like the previously introduced ring wrapper, this packaging machine can also be integrated with the palletising module of Qimarox in a complete final packaging system.
The Qimarox Highrunner mk7 is a modular, serially produced palletising module which can swiftly stack final packages of various shapes and sizes on pallets. Thanks to Qimarox’s latest addition to its range of material handling components, system partners of Qimarox can now supply complete systems for both palletising and packaging of pallets. End customers are therefore assured of a pallet with load that is not only secured and stabilised, but also guaranteed to be packaged both waterproof and dustproof.

Save on energy costs
This extremely compact stretch hood machine has four tensioning arms that can stretch a stretch wrap taut and pull it over the loaded pallet. When the tensioning arms release the stretch hood, the boxes, bags or other products on the pallet can no longer move due to the elasticity of the film. Because the four tensioning arms can move horizontally in two directions, the stretch wrapper can wrap any size of pallet.

What makes the machine unique is its lack of power-hungry technologies such as pneumatics and hydraulics to power the tensioning arms. Energy consumption is thus minimised, allowing end customers to save up to €3,500 on energy costs each year. In addition, the machine excels in ease of maintenance. Inspection of the machine or replacement of wearing parts can all take place at ground level, so moving machine parts are not required for service and maintenance work.
Supplied via system partners
Like all its other components – such as palletisers and vertical transport systems – Qimarox supplies the stretch hood machine to specialised and trained system partners without a control system. These system partners are thus given the opportunity to combine the control system of the machine with that of the other end-of-line packaging system components. This not only provides better integration, but also simpler control and lower investment and maintenance costs.

Qimarox now has a global network of more than two hundred system partners so that each end customer is always assured of a local partner who speaks the language and knows the market. You can watch the stretch wrapper in action in the Qimarox demonstration centre in Harderwijk.

About Qimarox

Qimarox is a leading manufacturer of components for material handling systems characterised by ruggedness and reliability. Innovative concepts, patented technologies and continuous development allow Qimarox (which emerged from Nedpack) to manufacture product lifts, palletisers and pallet wrappers that combine flexibility and productivity with a low total cost of ownership. System integrators and original equipment manufacturers from across the globe use the machinery of Qimarox in end-of-line systems and storage and order picking systems in various industries. Please visit www.qimarox.com for more information.